Ниигэм 22 apr 2021 288

Хоёр шэнэ һургуулиин барилга эхилээ

Ивалгын аймагай Сотниково тосхондо болон Ахын аймагай Өөрлиг нютагта дунда һургуулинуудые барилга эхилбэ.

Сотниководо - 250 һууритай, Өөрлигтэ 360 һууритай һуралсалай гуламтанууд жэл хахад жэлэй болзорто баригдажа, ашаглалгада тушаагдаха болоно.

Һүүлэй үедэ хүүгэд олоор түрэгдэжэ, сэсэрлигүүдтэ, һургуулинуудта һууринууд дуталдаха ушар олоор бүридхэгдэжэ, «Болбосорол» гэһэн үндэһэн түсэлэй аргаар олон эмхинүүд баригдажа эхилэнхэй. Үхибүүн бүхэндэ һургуулиин урдахи болон дунда һургуулиин эрдэм мэдэсэ олгуулха – гүрэнэй гол зорилгонуудай нэгэн болоно гээшэ.

Шэнэ һургуулинуудай байшангуудай барилга ехэ эрилтэнүүдтэй. Нэн түрүүн бүхы ажал ябуулха болзор ехэ бага – оройдоо жэл хахад. Тиимэһээ барилга ябуулха эмхинүүд бүхы дансануудаа бэлдэжэ, апрель һарын эхеэр ажалаа эхилээ. Сотниковын һургуули барилгада - 380 сая түхэриг, Өөрлигэйхидэ 500 сая түхэриг гаргашалагдаха хэмжээнтэй.

Фото: egov-buryatia.ru/minobr