Ниигэм 25 apr 2021 458

​«Буряад үнэн» уншадаг гүт?

«Буряад үнэн» сониной түрүүшын дугаарай нара хараһаар, байгша ондо 100 жэл гүйсэнэ. Түүхын хуудаһа иража харабал, 1921 оной декабриин 21-дэ Шэтэ хотодо гаража эхилһэн. Мүнөө 21-дэхи зуун жэлдэ арад зомнай буряадаар хэблэгдэдэг манай сониниие хэр уншадаг бэ гэжэ һонирхобобди. Аха захатан заншалта ёһоороо сониноо захил хэжэ уншадаг байна. Дунда наһанай улад сониной байгаал һаань, хуудаһануудыень иража байгаад, түргэхэнөөр уншадагбди гэнэ. Харин залуушуул сонин гээшые мэдэхэгүй - гар утаһанай аргаар сахим юртэмсэдэ орожо харадагшьегүй байна даа. Бүхы мэдээсэл гар утаһан соо – гүрэн дотор, Буряадтамнай ямар үйлэ хэрэг боложо байһан тухай утаһан соогоо мэдэдэгбди, харин буряадаар уншажа шададаггүйбди, уншаашье һаа, ойлгодоггүйбди гээд хэлэнэд.

Амгалан Данзанов, Буряад Уласай һунгалтын комиссиин гэшүүн:

- «Буряад үнэн» сонин уншаха дуратайб. Үшөө һургуулида һуража байхадаа һонирхожо уншадаг һэм. Теэд оюутан болоод, тиигэжэ уншахаяа болёоб. “Единая Россия” намда хүдэлжэ байха үедэмни бидэндэ асаржа үгэгшэ һэн. Тиихэдэ сүлөөтэй байбал, уншадаг һэм. Мүнөө сониной сайт дээрэ хаа-яа уншадагби. Номой ёһоор гэртээ захил хэхэ хэрэгтэй. Буряад хэлэн, ёһо заншал, түүхэ тухай һонин-һонин зураглалнууд байдаг.

Гунсыма Тудупова, “Бурятия” ГТРК-гай продюсер, дамжуулгануудые хүтэлэгшэ:

- Жаахан байха үеһөө “Буряад үнэн” сонин уншадагби. Гэртэхимнай захигша һэн. Буряад сэдьхэлтэйгээр хүмүүжүүлэгдэһэн хадаа түрэл хэлэн дээрээ уншахые оролдодогби. Мүн Буряадай телевиденидэ буряад дамжуулгануудые бэлдэдэг байһандаа, хэлэеэ баяжуулха талаар ехэ хэрэгтэй байдаг. Буряадай телевидениин буряад редакциинхид булта захил хэжэ уншадаг. Һонирхолтой мэдээсэл тухай сүлөө сагтаа зүбшэн хэлсэхэш. Захил хэдэгби.

Жанна Дымчикова, “Буряад-ФМ” радиогой захирал:

- Үнгэрһэн 90-ээд онуудаар “Буряад үнэниие” эхинһээнь дууһатар нэгэшье һони алад гарангүй уншагша һэм. Ёһо заншал, уг изагуур, соёлой һалбарида хабаатай мэдээсэлдэ дуратай байхаш. Мүнөө сагта сахим юртэмсээр орожо уншадагби, соёлой талаар бэшэгдэһэн статьянуудые иража харадагби. Сайт дээрээ буряад хэлэн дээрэ бэшэһэнээ бултыень табижа байбал, хүн зон уншаха гэжэ һананаб, сахим юртэмсэдэ буряадаар бэшээтэй мэдээсэл хоморой, олон болгохо хэрэгтэй гэһэн дурадхал оруулнаб.

Тамара Бадмаева, Хурамхаанай аймагай захиргаанай соёл урлалай таһагай дарга:

- Хурамхаанай захиргаан захил хэдэг, тиимэһээ долоон хоног бүхэн “Буряад үнэн” сонин таһагуудаар тараагдадаг. Номой сангуудташье ерэдэг. Сүлөөтэй байбал, уншадагби. Буряад хэлэеэ мүлихэ гэбэл, ехэ хэрэгтэй байдаг. Манай үетэн үшөө уншадаг, харин залуушуул, һургуулиин шабинар буряадаар уншахаяа болёод байһандань ехэ харамтай. Һургуулиин программаһаа гадуур уншанагүй - гэртэхиниинь һургаагүй юм гү даа гэжэ һанахаар.

Дарима Лубсанова, Х. Намсараевай нэрэмжэтэ Буряад драмын театрай зүжэгшэн, Буряад Уласай арадай артист:

- “Буряад үнэн” сонин уншаха дуратай байдагби, теэд саг олдожо үгэдэггүй. Мүнөө сагнай тиимэ болоо юм гү, али яагаа юм? Сүлөөгүй урагша-хойшоо гүйлдэнэбди. Урдамни дайралдаа һаань, заатагүй иража уншадагби. Ехэнхидээ гар утаһаар хэрэгтэй мэдээсэлээ уншаад ябанабди. Буряад театрай аха нүхэднай заатагүй уншагша. “Буряад үнэн” “Буряад театр” хоёрнай дундаа буряад хэлээрээ нягта холбоотой гэжэ һанагшаб.

Жаргал Очиров, талбайн теннисээр тренер:

- Һүүлшынхиеэ нёдондо нэгэ түрэлэйдөө ошоод, хуушанай “Буряад үнэн” сониной дайралдахадань, уншаа һэм. Үнгэрһэн сагай мэдээ уншахада, ехэ һонин байгаа бэлэй. Ковидоор үбдөөд, гэртээ амяарлагдаад һуухадамни, сонинуудые асараа һэн, тэндэнь “Буряад үнэн” байгаа. Байһыень хуу уншаа һэм. Оюутан байхадаа, долоон хоногто нэгэ дахин заатагүй “Буряад үнэн” абажа уншадаг һэм. Мүнөө уншажа эхилхэ гэжэ бодожо байнаб. Тамирай талаар Борис Балданов ехэ һониноор бэшэдэг. Спортдо хабаатай хадаа Борис Владимировичай бэшэһэнһээ тамирай мэдээсэлтэй танилсадагби. Спортын ямаршье зүйл тухай бэшэдэг.

Михаил Елбонов, Х. Намсараевай нэрэмжэтэ Буряад драмын театрай зүжэгшэн, Россиин арадай артист:

- «Буряад үнэн” сониноо уншадагби. Үнинэй уншадаг байгаад, тэрэнээ алдаагүйб. Түүхэдэ болоһон ушарнуудые, ажалаараа суурхаһан ажалша малша зон, Буряад Уласай эхи табиһан зон тухай зураглалнуудые уншаха ехэ дуратайб. “Буряад үнэн” сониной 100 жэл болохонь. Уншагшадынь бүри олон болоһой, буряад хэлэмнай хүгжэһэй гэжэ һанаандаа зальбарагшаб.

Автор: Эрдэни РАДНАЕВ