Ниигэм 23 apr 2021 842

​Хонишоной байра

© фото: pixabay.com

ХАЛЬМАГ ХЭЛЭН

Хонишоной байра             Вера ШУГРАЕВА

Захагүй үргэн тала,

Зэнхэгэр хүхэ огторгой,

Зүһэн бүриин сэсэгтэй

Зэрэлгээтэ дайда –

Хонишоной байра юумэл даа.

Халуундашье, хүйтэндэшье

Хайшаашье ошоо һаа,

Өөрынгөө гэр,

Өөрынгөө булан олодог.

Хонишоной гэр –

Үргэн дайда,

Үндэр тэнгэри,

Оройн одод,

Ошото түүдэг лэ.

Наран хаана ажаһуунаб?

Амитан бүхэн

Өөрын гэртэй:

Загаһан – уһан соо,

Зумбараа – нүхэн соо,

Шандаган – ойдо,

Хулганаа – һолоомон соо,

Би – томо

Хирпиисэ гэр сооб.

Гангар нохой –

Газаамни,

Модон гэр соо.

Миисгэй Мурка

Диван эзэлээ.

Зебрэнүүд – Африкада,

Саваннада,

Бүрүүл джунглида – Бегемот…

Наран харин

Хаана ажаһуудаг хаб?

Ород хэлэндэ Игорь Мазнин оршуулаа

Унаган                   Иван УБУШАЕВ

Бамба сэсэгүүдтэй ногоон талаар улаан зээрдэ унаган дээрэ һуугаад гүйлгэнэб. Нарин хүлтэй, дэлбэгэр шэхэтэй, һүүлынь һалхинда хиидэнэ. Гартамни абымни хэжэ үгэһэн модон һэлмэ. Хүлөөрөө, үбдэгөөрөө, бүхы бэеэрээ оролдон, бишыхан морёороо гүйлгэнэб.

...Һэришэбэб. Зүүдэндээ хараһан унагаяа унаха дурам хүрэбэ. Газаа гарабаб. Хэм даа морёор манда ерэһэн байба. Хажуудань – унаган!

Үнэншэжэ яданаб. Улаан зүһэтэй, һаарал дэлһэтэй, бишыхан туруутай. Томонууд бараан нюдөөрөө сэхэ намайе шэртээд байба. Эльбэхэ һанаатай дүтэлбэб. Теэд тэрэм айгаад, эжынгээ саана хоргодошобо. Эхэнь ууртайгаар томо һүүлээ далагануулба.

Абадаа ошоод хэлэбэб: “Аба! Энэ унага өөһэдтөө абая. Худалдаад абая!”

- Ши харууһалжа шадахагүйш. Обёос, орооһон хэрэгтэй. Унагантай сугтань эхынь худалдажа абаха хэрэг гараха. Теэд хонишон яагаад моригүй үлэхэ юм? – гэбэ аба.

- Би энэ унага унаад ябаха һэм...

 - Унага унадаггүй юм. Бү уйла, - гэбэ абам.

Нэгэтэшье мори унажа үзөөгүй аад, манай хальмаг талые хараһандли болоо һэм. Мүнөөшье харадагби. Үбгэ эсэгэнэрэйм, угайм мэдэрэл шуһан соом һэргэн орьёлоо һэн ха. Намда мори үгэгты, дээрэнь һуугаад гүйлгэхэм! Зүрхэмни түшэгэнэнэ, амисхаалаа абажа яданаб – зуун жэлнүүдэй гүнһөө ерэһэн гүнзэгы шанга хүсэл!

Улаан зээрдэ унагахан бага наһан соогуурни ото гүйжэ гараа юм.

Ород хэлэндэ автор оршуулаа

Автор: Галина БАЗАРЖАПОВА-ДАШЕЕВА бэлдэбэ

Фото: pixabay.com