Соёл уралиг 22 apr 2021 365

​Тугал гүлгэн хоёр

© фото: pixabay.com

Хүүгэдтэ зорюулагдаһан зохёолнууд

Ингуш хэлэн                            Султан ШАДИЕВ

Тугал гүлгэн хоёр

Урин хабарай үдэр

Тугал бэлшэжэ ябаба,

Уйтай шэнги гансаараа

Эбһээлээд абана хаа-яа.

Үлүү аашатай гүлгэн

Тугалые хараад хусаба.

“Эбэрээрээ шамайе мүргэхэб,

Түргэн зайла”, - гэбэ тугал.

- Эй, нүхэр,

Шамтай наадана ха юмбиб.

Намайе хүсөөд турша даа!..

Эрьюулэн бэе бэеэ

Эсэтэрээ гүйлдэбэ.

Гэнтэ харан гэһэйнь

Нуга бэшэ,

Эзэнэй огород соогуур

Ээрэмшээжэ байбал...

Модо бариба хүгшэн эжы:

- Муухай амитад гээшэбта,

Муна болоһон золигууд...

Жаахан Мурад адлихан

Зэмэлнэ тугалые,

Аашатай гүлгэмнай хаанаб теэд,

Абаһаар түргэн хоргодошоо...

Ород хэлэндэ Сергей Вольский оршуулаа

Хэрмэн                     Дауд ХАМХОЕВ

Хэрмэн, бишыхан хэрмэн,

Һамар һайса суглуула,

Шүдэндөө хэжэ, бү торго,

Шууд намдаал асара!

Үльгэр шамдаа хөөрэхэб,

Үлүүсэ шамаяа магтахаб.

Һамааржа һуухабди,

Һамараа хоюулан сэмэхэбди.

Эжын түрэһэн үдэртэ

- Шэлэжэ баглаа болгоһон

Сэсэгүүдшни одоош үзэсхэлэн.

Гүрэжэ нягталһан

Гэзэгэшни яагаа аятай бэ.

- Баглаа сэсэгээ намдаа

Барюулыш даа...

- Ондоое шамда һүүлдэ

Отолжо, баглаалжа үгүүжэб,

Эгээл һайханииень мүнөө,

Эгээл хангалтайень мүнөө

Эжыдээ барихам.

Зорюулхам түрэһэн үдэртэнь,

Баярлуулхам бүхы һанаанһаа.

- Яаһан бэрхэбши,

Яаранаш эжыдээ.

Энэ үдэр, үглөөдэр, хэзээшье

Эжыгээ хүхеэхэдэ һайн лэ даа.

Олон үнэн нүхэдтэйш –

Гансал эжыгээ хэнээршье

Һэлгэхын аргагүй.

Үлүү сэнтэй хүниие

Олохын аргагүй.

Ород хэлэндэ Виктор Куллэ оршуулаа

Дэлхэймнай ехэ гү?                 Нурдин КОДЗОЕВ

- Аха, энэ дэлхэймнай ехэ гү?

- Тээ тэрэ хадануудые харана гүш?

Тэрээн хүрэтэр юумэл даа. Эдэ хадануудай саана юуншье үгы. Басагахан бодолгото болоод, дахинаа асууба:

- Ши хаанаһаа мэдэнэш? Тэндэ ошоһон юм гүш?

- Би гү? Үгы, ошоогүйб. Энээн тухай намда... хараасгайнууд хөөрөө.

- Хараасгайн хэлэ ойлгодог хүн гүш?

- Ойлгодог.

- Тээ тэрэ хараасгай юун гэнэб?

- Энэ басаган ямар олон асуудал табинаб гэнэ.

- Тиимэ бэшэ. Энэ хүбүүн ямар худалшаб гэнэ...

Ород хэлэндэ Хаваша Накостоева оршуулаа

Һайхан плати                        Лейла ТАМАСХАНОВА

Эжы абым абаһан

Һайхан плати дээрэ

Эреэн сэсэгүүд һалбардаг,

Хандагайхан бэлшэдэг.

Далайн кораблигые

Миисгэй гэтэнхэй хүлеэнэ,

Даншье һайхан даа –

Минии зунай плати.

Ород хэлэндэ Хава Оздоева оршуулаа

Автор: Галина БАЗАРЖАПОВА оршуулба

Фото: pixabay.com