Соёл уралиг 9 apr 2021 377

​«Вирантаназ» эпосһээ бүүбэйн дуунай аялгаар

© фото: pixabay.com

Веппскэ хэлэн            Нина ЗАЙЦЕВА

«Вирантаназ» эпосһээ бүүбэйн дуунай аялгаар

Тутушки-тутой,

Баюшки-баю,

Дулаалжа бүүбэйлээд,

Дуу дуулаһуу.

Огторгойдо һара

Унтагты гэнэ.

Одо мүшэд гэрэлтээд,

Орой болоһые һануулна.

Хүсэ нэмэхэш орондоо,

Хүшэтэй бүхэ болохош

Утахан энэ һүниндөө,

Урихан энэ зүүдэндээ.

Үльгэрэйм аялга

Шэхэндэш дуулдаха,

Үлир жэмэстэл

Шэмэтэйхэн байха.

Сагай ерэхэдэ,

Жаргалаа олохош,

Сэдьхэлээ хүхеэн

Сэнгэн ажаһуухаш.

Нойршни амтатай,

Номгон амгалан,

Тутушки-тутой,

Баюшки-баю.

Ород хэлэндэ Вячеслав Агапитов оршуулаа

Шэнэ жэл                   Николай АБРАМОВ

Хуушан жэл

Хойшоо гараба,

Шэнынь хасуури

Гэртэмнай асарба.

Баабгай

Бамбагар хүбхэ дэбдеэд,

Баабгай унтана.

Эшээн байра соонь

Эгээл дулаахан.

Нойрсожо байһан баабгайе

Носожо болохогүй,

Эрхирээд бодошоо һаань,

Эрлигэй орондо ошохо гүш?

Ород хэлэндэ Олег Мошников оршуулаа

Амитадай хөөрэлдөөн                     Ольга ЖУКОВА

Миисгэй гуйна: “Мяу, мяу”.

Жучка хусана: “Гав, гав” …

Эрэ тахяагай дуугархада,

Эмэ тахяа асууна: “Куд-куда”.

Миисгэйн хүүгэд унтана,

Һалан гахай “хор-хор” гэнэ,

“Бее-ее” – хонин маарана,

Тугал хойноһоонь мөөрэнэ.

Үхэрэй һүн

Үглөөгүүр бэлшээридээ

Үнеэд гарана,

Үдэшэ болоходо,

Һүмбэйгөө бэлэглэнэ.

Далай мэтэ һүн

Дүүргэнэ амһарта.

Сэсэгүүдэй хангалаар

Сэсэрэн билтарна.

Ород хэлэндэ Олег Мошников оршуулаа

                                                 Расул БАГОМЕДОВ

Нэгэтэ Муса асууба:

- Аба, хүнүүд юундэ үтэлнэб?

- Жэлнүүд ошожол байна.

- Жэгтэй, - гээд, хүбүүн бодоно.

- Хайшаа тэдэ ошоноб?

* * *

Эжынгээ үхэрөө һаахада, Муса хажуугаарнь эрьелдэжэ, һаад хэнэ. Хүбүүнэй аяг аашаһаа үнеэн хашаржа, эзэн эхэнэрээ дуулахаа болибо.

- Үнеэн һүеэ үгэхөө болёо, яба! – гэжэ эжынь хашхарба. Үнеэн тиимэ харамууша юм аал? - гэжэ Муса гайхаба.

Һара

Һарата һаруул һүни. Муса эсэгэтэеэ гэртээ бусажа ябаба.

- Аба, харыш! – гээд, Муса Һарые заажа хэлэбэ. – Ямар томо фонарь бэ!

- Энэш фонарь бэшэ, хүбүүмни, - гэбэ аба. – Энэ Һара.

- Һара юундээ хэрэгтэй юм?

- Һүниндөө манай Газарые гэрэлтүүлнэ ха юм.

- Аба, Газар юундэ манай юм?

- Юундэб гэхэдэ, Газар дээрэ бидэ ажаһуунабди.

Ород хэлэндэ Марьям Халимбекова оршуулаа

Хүгшэн эжым               Аминат АБДУЛМАНАПОВА

Даргин хэлэн дээрэ

Хүгшэн эжым хөөрэлдэдэг,

Даданхайб, һуранхайб,

Хүндэлнэб хүгшэн эжыгээ.

Өөрынгөө хэлэн дээрэ

Аллахта сэхэ хандадаг,

Амгалан байдал гуйдаг,

Арюун жаргал хурылдаг.

Гансал даргин хэлэ мэдэхэ.

Ондоо хэлэ ойлгохогүйшье һаа,

Газар дээрэ болоһон юумэ

Одоо һайнаар мэдэдэг даа.

Ород хэлэндэ Константин Зачесов оршуулаа

Улиткын гэр

Улитка хээтэй

Нюрган дээрээ нюруухан

Гэрээ абаад ябадаг.

Пеэшэн, сонхогүй,

Хашаа хаалгагүй.

Найдамтай, аятай гэжэ

Шоргоолжон, аляаһаншье

Нааршаадаг, хөөршөөдэг.

Үшөө хэн обтодог бэ?

Арбагар абаахай,

Үрзэгэр үтөөбшэ,

Гэрэлтэдэг сохо.

Үшөө томонууд амитад –

Гэнэнхэн шандаган,

Барбагар бартахи,

Мэхэтэй үнэгэн,

Холшорхон хонин,

Толгойнгоо үбдэтэр

Тоншодог тоншуул –

Улиткын дунгар гэр соо

Гулдиран ороод

Һуухые һанадаг.

Гайхалтай бэшэ гү?

Ород хэлэндэ Руслан Исаев оршуулаа

Автор: Галина БАЗАРЖАПОВА-ДАШЕЕВА бэлдэбэ

Фото: pixabay.com