Соёл уралиг 23 apr 2021 391

​Эхэ орондоо 

© фото: pixabay.com

КАБАРДИН ХЭЛЭН

Эхэ орондоо            Бати БАЛКИЗОВ

Минии үшөө хараагүй

Одон тэнгэридэ бии,

Минии мүрөө гаргаагүй

Харгы газар дээрэ бии.

Жаргалай уряа –

Жабхалан уряа шагнанаб,

Наранай элшэ

Найдал татан дуудана.

Эсэгэ оромни,

Энхэрнэб шамаяа.

Ами наһаяа нартдал* адли

Аяншалгада үнгэргэхэб.

Ажабайдалыш шэмэглэхэб,

Аятай үгэ олохоб.

*Нартнууд – Кавказай арадуудай үльгэрлиг баатарнууд

Ород хэлэндэ Валерия Латынина оршуулаа

Абаргын бэлэг                   Пётр ХАТУЕВ

Пат ахамни хаанаһаашьеб

Томо шулуу асараа,

Пэй, яаһан хүндэ юм –

Татахынш, үргэхынш аргагүй.

Ганса нюдэтэй абарга

Энэ бэлэг эльгээгээ,

Нартнууд амархан

Наадангаа үргэдэг байгаа.

Мал адуулагша

Үбгэн абынгаа үбдэг дээрэ

Бэлшээридэ унтанаб,

Үльгэр соохи Сосруко**,

Бэльгэн морин Тхожей –

Дайлалдана дайсадтаяа,

Даруулхань ха гү, яалтайб?

Гэнтэ би ерэнэб.

Гартаа гал баринхайб.

Ашамезби*** хүгжэм зэдэлгээд,

Аймшагтай дайсадые

Агшан зуура даранаб...

Сосруко** - нартска эпосэй баатар

Ашамез*** - нартска эпосэй баатар, хүгжэмшэн

Ород хэлэндэ Виктор Куллэ оршуулаа

Зүргэхэн                  Зарина КАНУКОВА

Хүбшэ соогуур гүйнэ

Гүрбэлдэл гүрбэлзэн,

Хэнэй заабаряар

Хайшаа хотирон ошоноб?

Намайе обёоросогүй болгоод,

Нам саашань абаашаа һаань,

Тахяа хулгайлдаг

Улаан галта һүүлтэй

Угаа мэхэтэй үнэгые

Одоол бариха байгаа гүб?

Шонотой уулзаа һаам,

Шомшороод хэлээрээ

Табиха һэн гү, намайе?

Зүгөөргүй томо баабгай

Зүгын тоһо хэшэгээр

Хүндэлхэ һэн гү, намайе?

Зүргэхэн, зүргэхэн,

Хайшань абаашанаш намайе?

Ород хэлэндэ Владимир Мамишев оршуулаа

Автор: Галина БАЗАРЖАПОВА-ДАШЕЕВА бэлдэбэ

Фото: pixabay.com