Ниигэм 27 apr 2021 333

​Буряадай Баргажанай аймагта шасарганын сэсэрлиг таригдаба

© фото: Баргузин-инфо.24/7

Буряад Уласай Баргажанай аймагай «Уринское» һомоной Душелан нютагта “Акселератортерритории”, “Бурдикоросы” гэһэн болбосоролой программануудай хэмжээндэ нэгэ гектар газарта шасарганын 1300 һөөг таригдаба. Тус хэмжээ ябуулга Александр Новокрещенных гэгшын ажахыда эмхидхэгдээ.

- 2022 ондо шасарганын сэсэрлигэй талмай - гурбан гектар хүрэтэр, 2023 ондо табан гектар болотор дээшэлүүлхэ  түсэбтэйбди. 2022 ондо жэмэс болбосоруулха цех баригдажа эхилхэ. 2023 оной сентябрь һарада түрүүшын ургаса абахаар хүлеэнэбди, - гэжэ хүдөө ажахын хүтэлбэрилэгшэ хэлэбэ.

Дэмбэрэлтэй хэрэг эхилһээрнь, «Уринское» һомоной засаг дарга Анатолий Елшин амаршалба.

- Амжалта хүсэнэбди, туһалхабди, дэмжэхэбди. Иимэ урагшаа һанаатай, эдэбхитэй хүнүүд олон байг лэ, - гэжэ тэрэ тэмдэглэбэ.

Источник: Баргузин-инфо.24/7

Фото: Баргузин-инфо.24/7