Ниигэм 27 apr 2021 412

​Буряадай Зэдын аймагта - Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай оройдоол табан ветеран

© фото: Джида-инфо.24/7

Хүн түрэлтэнэй түүхэдэ гай тодхор, уйдхар гашуудал асарһан шуһата дайнай дүүрэһээр 76 жэл болохонь. Жэлһээ жэлдэ Агуу Илалта шэрээлсэһэн ветерануудай жагсаал үсөөрһөөр. Буряадаймнай гэр бүлэ бүхэн Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнда эсэгэнэрээ, хүбүүдээ үдэшэжэ, олонхинь бэшэ ушарха заяагүй байгаа. Амгалан тайбан ажабайдалай түлөө ами наһаяа гамнангүй, шэрүүн байлдаануудта хэды хүн хосорооб даа. Мүнөөшье болотор баатар сэрэгшэд нютагаа “бусаһаар”. Дайн байлдаанай газарта бэдэрэлгын ажал ябуулагдажа, сэрэгшэдэй нэрэ мүнхэрүүлэгдэжэ, тэдэнээй үри һадаһадынь, түрэл гаралынь баатарнуудаа нютагтань хүдөөлнэ. Шэрүүн сагые гаталжа, дайсаниие даража бусаһан ветеранууднай шархатаһан байжа, ами наһантаяа хахасаа.

Эжы абынгаа, аха дүүнэрэйнгээ, гэр бүлынгөө, нютагаархидайнгаа баярта амиды мэндэ бусаһан баатарнууднай хамсыгаа шуун, дайнда хохидоһон нютагаа һэргээхэ гэжэ ажаллаһаниинь дамжаггүй. Хэды хүндэ дабаа дабабашье, хүн шанараа алдаагүй эдэ зондоо, унаһан баатарнуудайнгаа ашыень харюулжа шадаа гээшэ гүбди?

Мүнөө Зэдын аймагта Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай орйодоол табан ветеран үлэнхэй. Эдэ зонуудтай танилсуулхамнай:

Доржиев Семён Дамбаевич, 1925 ондо Дырестуй нютагта түрэһэн. 1945 ондо сэрэгэй албанда татагдаа, сэрэгшэн. Зүүн фронтдо дайлалдажа, Харбин хотодо дайгаа дүүргээ.

Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай I -дэхи шатын орденоор, «За победу над Японией» медаляар шагнагданхай.

Гончаров Георгий Васильевич, 1923 ондо Желтура һууринда түрэһэн, 1943 ондо сэрэгэй албанда татагдаа, сэрэгшэн.

Нэгэдэхи, хоёрдохи Украинска фронтдо хабаада, Украин, Молдави, Польшо дайсадһаа сүлөөлөө. Берлинһээ холо бэшэ Илалта угтаа.

Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай II-дохи шатын орденоор «За боевые заслуги», «За победу над Германией» гэһэн медальнуудаар шагнагдаа.

Бадмаев Жаргал Боролдоевич, 1924 ондо Оеор нютагта түрөө. 1942 онһоо 1944 он болотор Монголдо сэрэгэй алба хаагаа. Нютагтаа хүдөө ажахын ажалда хүдэлжэ, Илалта угтаһан юм.

Банзаракцаев Борис Баторович, 1942 оной август һарада сэрэгэй албанда татагдаа.

Севастополь шадарай байлдаанда хабаадажа, Болгари, Югослави, Венгри, Румыни, Словаки гүрэнүүдые сүлөөлэлсөө. Австрида Илалта угтаа. 1948 оной январиин 6-да сэрэгэй албанһаа табигдаа.

Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай II-дохи шатын орденоор «За боевые заслуги», «За победу над Германией» гэһэн медальнуудаар шагнагдаа.

Белоплотов Филимон Дмитриевич, 1923 ондо Үбэр Байгалай хизаарай Алентуй нютагта түрөө, 1942 ондо сэрэгэй албанда татагдаа, сержант.

Сталинград шадар, Курска дугагай байлдаанда хабаадаа, Беларусь, Литва, Латви сүлөөлэлсөө. Зүүн Пруссида Илалта угтаа.

Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай II-дохи шатын орденоор «За боевые заслуги», «За победу над Германией» гэһэн медальнуудаар шагнагдаа.

1947 ондо армиһаа табигдаа.

Хүндэтэ ветеранууд, амгалан ажабайдалай түлөө таанартаа доро дохинобди!

Источник: Джида-инфо.24/7

Фото: Джида-инфо.24/7