Ниигэм 28 apr 2021 320

​Ород Уласай Юрэнхылэгшэ Владимир Путинай Федеральна суглаанда хандалга

© фото: egov-buryatia.ru

Ород Уласай Юрэнхылэгшэ Владимир Путин Федеральна суглаанда хандалгадаа заншалта ёһоор арад зоной ажабайдал һайн тээшэнь хубилгаха талаар Россиин федеральна засагай газарнуудта заабаринуудые эльгээдэг заншалтай.

Байгша ондо нэгэ бага үсөөн зон уригдаа. Ушарынь гэхэдэ, можо, хизаарнуудай хүтэлбэрилэгшэд, шажан мүргэлэй түлөөлэгшэд, мүн Федеральна Зүблэлэй болон Гүрэнэй Дүүмын hунгамалнууд нюур нюураараа байжа шагнаха аргатай байба. Эгээл түрүүн Владимир Путин ковид үбшэнтэй тэмсэлгэдэ анхарал хандуулаа. Халдабарита үбшэнтэй тэмсэлгэ үргэлжэлһөөр, намар болотор хамгаалгын тарилга табюулжа, уласай зоной ехэнхи хуби хамгаалалтатай байха ёһотой гэжэ хэлээ. Хандалгын гол шухалань хадаа социальна удхатай хандалга болоно. Элүүрые хамгаалгын hалбарида, болбосоролой бэрхэшээлнүүдтэ, демографи, пенси гэхэ мэтын асуудалнуудта Юрэнхылэгшэ мүн лэ анхаралаа хандуулаа. Хүндэ байдалда ороhон гэр бүлэнүүд hара бүхэндэ дунда зэргээр 11 300 түхэригөөр хангагдана, харин шэнэ тэдхэмжэнүүд гэхэдэ, hургуулиин болзорой үхибүүдтэй айл бүлэнүүд 10 мянган түхэригөөр дэмжэгдэхэ, нарайтай болохоёо байhан эхэнэрнүүд 6 350 түхэриг hара бүхэндэ абажа байха, залуу эжынэр хүүгэдэйнгээ үбдөө hаа, салингайнь 100 процент абаха гэжэ шиидхэгдээ. Россиин айл бүлэнүүдэй гэр байрын бэрхэшээлнүүдые шиидхэхэ талаар ерэхэ 6 жэлэй туршада ехэ ажал ябуулагдаха. Ипотекын процент бага болгохо - гэрнүүдые олоор бариха хэрэгтэй. Тиихэдэ политикын талаар баhал шанга мэдүүлгэнүүд дурадхагдаа.

Владимир Путин хандалга соогоо шухала асуудалнуудта гол түлэб социальна hалбарида, мүн гадаадын политикэ, аяншалга, гэр байра барилга, хии түлишэ газаар зониие хангалга болон можо, хизаарнуудай хүгжэлтын талаар ажал ябуулха тухай Россиин Засагай газарта даабари үгэһэн байна.

Автор: Эрдэни РАДНАЕВ

Фото: egov-buryatia.ru