Ниигэм 6 may 2021 432

Дурасхаалай жагсаал онлайн аргаар үнгэргэгдэхэ

Һүүлэй жэлнүүдтэ Агууехэ Илалтын үдэр, майн 9-дэ,  Ород Уласай бүхы хото городуудта «Бессмертный полк» гэһэн хэмжээн үнгэржэ байгаа. Тиин 2020 ондо коронавирус үбшэнһөө боложо,  иимэ хэмжээн онлайн аргаар үнгэргэгдэжэ эхилээ. Тус хэмжээнэй тусхайта интернет-сүлжээндэ хамтадаа 2 сая 700 мянган сэрэгшэдэй гэрэл зурагууд эльгээгдэжэ, бүхы зон баатарнуудайнгаа дүрэ хараха аргатай байгаа. 
Энэшье удаа, баатар сэрэгшэдэй нангин дурасхаал мүнхэлжэ, дурдалгын хэмжээн онлайн аргаар эмхидхэгдэхэнь.   

Ямаршье бэрхэшээлтэ сагай тулажа ерэбэшье, үнгэрһэн зуун жэлэй эгээл аймшагтай дайнда Эсэгэ Ороноо хамгаалхаяа бодожо, баатарай үхэлөөр унаһан, дайнһаа бусажа ерэһэн сэрэгшэдэй нэрэнь хэзээдэшье мартагдаха ёһогүй", -  гээд тус хэмжээ эмхидхэгшэд тэмдэглэнэ.

 2019 оной майй 9-нэй үдэр Улаан-Үдэ хотын Соведүүдэй талмайда олон зон сугларжа, 25000 гаран баатар сэрэгшэдэй гэрэл зурагуудые гартаа барижа, «Бессмертный полк» гэһэн дурасхаалай хэмжээндэ хабаадаһан юм.

Фото: Анна ОГОРОДНИК