Ниигэм 3 may 2021 557

Хашагһаа һэргылэмжын хүдэлмэри

Хашагһаа һэргылэмжын хүдэлмэри

Үглөөдэр, майн 4-дэ, Үбэр Байгалай арададуудай этнографическа музейдэ хашагһаа һэргылэмжын хэмжээнүүд ябуулагдаха. Тиимэ ушарһаа музей үглөөнэй 09:00 сагһаа 13:00 саг болотор хаагдаха.

Жэл бүхэндэ иимэ хэмжээн үнгэргэгдэжэ, музейн газарта, ой модондо тусхайта бодосуудтай хэрэгсэлнүүд тараагдажа, хашагуудые үгы хэхэ удхатай. Мүнөө дулаарахада, эдэ амаралтын үдэрнүүдтэ олон хүн музейдэ айлшалжа ерэдэг. Тиимэһээ нэн түрүүн зоной бэеын энхэ элүүртэ һанаагаа табиха шухала», - гээд мэргэжэлтэд хэлэнэ.

Байгша оной эхинһээ хашагта хазуулһан хүнүүдэй эмнэлгын газарнуудта хандаһан ушарнууд бүридхэгдэнхэй. Апрель һарын түгэсхэлдэ 86  хүн  хашагта хазуулаа.  Тэдэнэй тоодо 34 үхибүүн. Тарбагатайн,  Кабанскын, Түнхэнэй, Захааминай, Хориин, Зэдын, Бэшүүрэй, Мухар-Шэбэрэй хүн  зоной хашагта хазуулха  ушарнууд бүридхэгдөө.   Хорото үбшэнтэй хашагуудые элирүүлхэ зорилготойгоор 46 хашаг лабораторида эльгээгдээ.

Хашагай энцефалит үбшэнһөө һэргылэмжын тарилга Буряад Уласта үргэлжэлһөөр. Һүүлэй мэдээгээр 25300 гаран ажаһуугшад тарилга абанхай. Бүхыдөө 77 мянга гаран хүндэ тарилга хэгдэхэ түсэбтэй.

Ой модо, парк ошоһон хүнүүд нэгэ хэды саг болоод лэ бэе бэеэ хараха, хубсаһаа шалгаха шухала. Ямаршье талада муухай үбшэнтэй хашаг байжа магад.

Фото: pixabay.com