Ниигэм 30 apr 2021 219

Хабарай шухала ажал эхилбэ

Буряад Уласай хүдөө ажахынууд хабарайнгаа тарилгада бэлэн болонхой.

Тарбагатайн аймагай «Хүйтэн» ажахы таряаланайнгаа газар гүйсэд бэлдэжэ, үнгэрһэн долоон хоногой түгэсхэлдэ тарилгаяа эхилээ. Газар шиигтэй,  тарилгада ехэ таарамжатай байна гээд тэмдэглэмээр.

Уласай бусад ажахынууд уларилайнгаа шэнжэ адаглан, майн 2-һоо хабарайнгаа шухала ажалда орохо түсэбтэй. 
Буряад Уласай хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой яаманай мэргэжэлтэдэй дуулгаһаар, байгша ондо орооһото ургамалнуудые тарилгын газар 6 %-тээр нэмэгдэжэ, хамтадаа 65 мянган гектарта алтан таряан таригдаха.

Фото: egov-buryatia.ru/minselhoz