Ниигэм 10 may 2021 412

Статистикын хорооной баримтанууд

Байгша оной январиин нэгэнэй байдалаар Буряад Уласта 985400 хүн ажаһууна. Тэдэнэй ехэнхинь -  582600-ниинь хотын ажаһуугшад, бусадынь хүдөө нютагуудта байдаг.
Эдэ баримтанууудые нёдондо жэлэйхитэй сасуулхада 500 гаран хүүнүүдээр ээр үсөөн болоно.
Һүүлэй жэлнүүдтэ Буряад Орондо ажаһуугшадай тоо 1 саяда хүрэхыень хүлеэжэ ядаһан хүн олон. Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов нэгэ саядахи эрхэтэнэй түрэхэдэ, тусхайта бэлэг барюулха тухайгаа урид хэлэһэн байна.
Мэргэжэлтэдэй багсаамжалгаар, 2025 ондо ажаһуугшадай тоо нэгэ саяда хүрэжэ болохо.
2021 оной түрүүшын хоёр һарын туршада 1840 хүүгэд түрөө. Энэнь 2020 оной энэл хугасаада ороходоо 232 үхибүүдээр үсөөн байна. 
Байгша оной түрүүшын хоёр һарын туршада 658 шэнэ гэр бүлэ хуулиин ёһоор бүридхэгдөө. Тиин 504 бүлэ һалаа. 
Январь һарада Буряад Уласһаа ондоо можо нютаг руу нүүжэ 2316 хүн ябаа. Тиин 2125 хүн Буряадта нүүжэ ерээ – гээд Статистикын талаар хороон дуулгана.

Фото: pixabay.com