Ниигэм 7 may 2021 278

​Буряад Уласта хабарай тарилга эхилээ

© фото: Буряад Уласай хүдөө ажахын яаман

Буряад Уласта хабарай хаһын таряа тариха ажал эхилбэ. Энэ жэлэй хабарай нюрган ута, хүйтэншье байгаа һаа, хура бороотой, шииг нойтотой  хаһа тудалдаба гээшэ. Уласай дүрбэн аймагуудай ажахынууд газараа хахалжа, талха таряагаа тарижа эхилээ.

Зэдын, Тарбагатайн, Хяагтын, Хэжэнгын аймагуудай ажахынууд хабарай ажалнуудтаа гаранхай гээд Буряадай хүдөө ажахын яаман дуулгана. Түсэбэй ёһоор, байгша ондо үйлэдбэриин газартаяа хамта 159,1 мянган гектар талмай хахалагдаха. Үйлэдбэриин 34,5 мянган гектар паар хэгдэхэ. Энэ хабартаа уласай бүхы ажахынууд хамта дээрээ шэниисэ - 65,3; үхэр малай тэжээл - 38,1; хартаабха - 8,6; огородой эдеэ -1,38 мянган гектарта таригдахаар түсэблэнэ. Талха таряа ургуулдаг ажахынуудта гүрэнэй талаһаа туһаламжа 194,2 сая түхэриг үгтэхэ. Энэ ехэ харюусалгатай хаһада Буряадай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо, хүдөө ажахын сайд Галсан Дареев албанайнгаа хэрэгээр Хэжэнгын аймагаар ябажа ерээ. Тэндэ заншалта ёһоор, ажалша малша арад зонтой уулзаа, аймагай захиргаанда хүдөө ажахын талаар суглаа үнгэргөө. Хабарай тарилгын хаһа хэр зэргэ ябажа байһые анхараа.

Тарбагатайн аймагайхид улас дотороо талха таряа ургуулдаг ажахынуудай дунда түрүүшүүлэй тоодо гээд мэдээжэ. “Куйтунское” ажахы наратай таладаа шэниисэеэ таринхай.

«Нёдондо жэлһээ тоһо түлишэ 30 процентээр ургаад байна. Энэ тэрэ техникэдэ түмэр тушаа баһал үнтэй болоо. Теэд яахабши теэд, гасажал байхадань, урагшаа жүдхэжэл байнабди”, - гээд “Куйтунское” ажахын захиралай орлогшо Виктор Мясников хубаалдана бэлэй.

Хабарнай хура шииг нойтон ехэ байжа, талха таряанай, малай тэжээлэй бултайхада, һайн нүлөө үзүүлхэ бэзэ. Зунай сагта баһал ганса шатама наран бу шараһайш гэжэ һанагдана.

Автор: Эрдэни РАДНАЕВ

Фото: Буряад Уласай хүдөө ажахын яаман