Ниигэм 11 may 2021 294

​Буряадай Гусиноозерск хотын һургуулиин шабинар гүрэнэй хэмжээндэ эрхимлээ

© фото: egov-buryatia.ru

Сэлэнгын аймагай Гусинооозёрск хотын 6-дахи һургуулиин шабинар Москва хотодо үнгэргэгдэһэн «Мы гордость Родины» гэһэн Бүхэроссиин форумдо эрхимээр хабаадаа. Хэмжээ ябуулгада 4-дэхи Дарья Волкова болон Владимир Анциферов оролсожо, дипломуудаар болон медальнуудаар шагнагдаа.

Дарья Волкова «Влияние шума на здоровье ученика» гэһэн хүдэлмэри бэлдэжэ, 2-дохи һуури эзэлээ. Хүтэлбэрилэгшэнь – эхин классуудай багша Егорова Татьяна Николаевна.  

Анциферов Владимир «Посев сосны семенами в школьных условиях» гэһэн ажал мүрысөөндэ дурадхажа, 3-дахи һуури эзэлээ. Хүтэлбэрилэгшэнь – Дамбаева Сэсэг Юрьевна.

«Мы Гордость Родины» гэһэн бүхэроссиин мүрысөөн шэнжэлгын ажалда багшанарһаа гадна түрэлхидые хабаадуулха зорилготой юм. 

Фото: egov-buryatia.ru