Ниигэм 13 may 2021 572

Ямар үдэр архи наймаалагдахагүйб

Улаан-Үдэдэ майн 22-то болон июниин 1-дэ архиин зүйлнүүдтэй ундануудые наймаалха хоригдохо.
Майн 22-то дунда һургуулинуудта «Һүүлшын хонхын» болон июниин 1-дэ «Хүүгэдые хамгаалгын уласхоорондын»  үдэрнүүд болоно. 
Хотын захиргаанай транспортын, эд хэрэглэмжын дэлгүүрэй болон олзын хэрэг эрхилэлгын талаар хорооной мэргэжэлтэдэй дуулгаһаар, эдэ үдэрнүүдтэ архи наймаалха хэрэг хоригдоно. 
Буряад Уласай хуулиин ёһоор  үдэшын 21:00 сагһаа үглөөнэй 09:00 саг болотор алкогольна зүйлнүүд худалдагданагүй.  Тэрээнһээ гадна һүүлшын хонхын, «Хүүгэдые хамгаалгын уласхоорондын үдэр», Сурхарбаан нааданай үедэ, хотын, аймагай үдэрнүүдтэ  болон Эрдэм мэдэсын үдэр  архи наймаалалга хорюултай.
Хэрбээ эдэ үдэрнүүдтэ архи  наймаалха  ушарнууд элирүүлэгдэбэл тушаалта нюурнууд 40000 түхэриг хүрэтэр ялада унаха. Харин юридическэ нюурнуудта 300000 түхэригэй яла тохогдохо, - гээд дахин һануулнабди.                                                                                                                                           

Фото: pixabay.com