Ниигэм 13 may 2021 206

​Алдар солын хүшөө Буряадай Дархита нютагта бодхоогдоо

© фото: Заиграево-инфо.24/7

Агуу Илалтын үдэр Загарайн аймагай Дархита гэhэн багахан нютагта сэрэгшэдтэ зорюулагдаhан хүшөө нээгдэбэ. Баярай үйлэ хэрэгтэ аймагай захиргаанай ноёд hайд, айлшад, сэрэгшэдэй үри hадаhад олоор сугларhан байна.

Сергей Дарижапович Мункуев үндэр наhатай болонхойшье hаа, ехэ оролдожо нютагаа ерээд, олониие амаршалба. Энэ хүшөөдэ Дархита гэжэ багахан нютагай сэрэгшэд, ара талада хүдэлhэн хүгшэн баабай, эжынэрэй болон дайнай үхибүүдэй нэрэнүүд мүнхэлэгдэнхэй. Энэ хүшөөдэ бүхыдөө 308 нютагаархидай нэрэнүүд алтан үзэгүүдээр бэшэгдэбэ.

«Манай нютагта сэрэгшын хүшөө зоной хүсөөр бүтэбэ. Үдэр бүри Илалтые дүтэлүүлхын тулада бэеэ гамнангүй хүдэлһэн байнабди», - гэжэ Дархита нютагта ажаhуугша Мария Базарова хубаалдана бэлэй.

Эдэбхитэд ехэ оролдолго гаргажа, аргагүй ехэ ажал эмхидхээ. Хүшөө табиха газар тодорхойлжо, сэбэрлэжэ, арилгажа, түрүүн хоройлhон байна. Удаань хүшөө табижа, hайханаар шэмэглээ. Эндэ бүхы зон буянтай хэрэгтэ хам оролсобо гээшэ.

«Бидэ дүтынгөө зониие мартахагүйбди, омогорхонобди, залуушуулдаа дамжуулжа ябахын тула хүшөө мүнөөдэр нээжэ, нэрэнүүдынь мүнхэлэгдэбэ», - гэжэ нютагай аха захатан хэлэнэ.

Автор: Эрдэни РАДНАЕВ

Фото: Заиграево-инфо.24/7