Ниигэм 13 may 2021 594

​Залхууһаа – бэе зузаан гү?

© фото: pixabay.com

Энээхэн замбида хүмүүни бэе оложо мүндэлһэн бидэ хэды наһа эдлэбэшье, ходол залуугаар, һайханаар харагдаха, залуу зандаа үлэхэ дуратай байдагбди. Теэд бүхы юумэн хүнэй һанаанһаа дулдыдаха эрхэтэй бэшэ. Бурханһаа үгтэһэн энэ мяхан бэемнай үтэлхэ, хүгшэрхэ жаматай ха юм даа. Хэды тиигэбэшье, бидэнэй олонхи зон өөһэдөө оролдожо, удаахан саг соо залуугайнгаа шэнжэ шарай алдангүй ябаха гэжэ бэе махабадаа һоридог, зэһэдэг гээшэ. Мүнөө сагта бэеэ һорижо байха ямарханшье спортзал, һургуулинууд байха. Мэргэжэлтэ тамиршадһаа бэшэ, юрын зонһоо хэр зэргэ спортдо дуратай байһыень, һорилгодо ямар хандасатай байһан тухайнь һонирхобобди.

Болот Ширибазаров, сэдхүүлшэн:

- Би хара багаһаа спортдо дуратайгаар үндыһэн хүм. Һургуулида һурахадаа, барилдаанай, боксын секцинүүдтэ ябаһамби. Сэрэгэй албанда, дээдэ һургуулида һурахадаа, бэе һайн һоригдоо. Эгээл мүнөө энэ мэдээжэ коронавирус үбшэнэй хойшолонгуудые усадхаха гэжэ ажал хэгдэнэ. Долоон хоногой 2 дахин зал ошожо, шанга гэгшын бэлэдхэл хэхэ гэжэ оролдоноб. Улаан-Үдэдэмнай тамирай олон талмайнууд, залнууд баригдабашье, юрын ажаһуугшадта тэндэ орожо наадаха, гүйхэ, харайха гэхэдэнь, үнэтэй шэнги байна. Спортзал соо тамирай ямаршье һорилго хэхэ гэбэл, һарадаа 2500-һаа дээшэ түхэриг мүнгэ гаргашалха болонобди. Гансал зал хараад байнгүй, зунай сагта гол мүрэнэй эрье зубшаад, хотын амаралтын сэсэрлигүүдтэ ошожо гүйхэдэ, тэндээл турник гэхэ мэтын тамирай хэрэгсэлнүүдые хэрэглэхэдэ болонол даа.

Солбон Хонхушкин, сэрэгэй хүн:

- Һургуулиингаа нэрэ хүндые хамгаалха гэжэ тамирай элдэб һалбарида оролсожо хабаадалсадаг һэм. Хүдөөгэй һургуулиин шабинарай үсөөн дээрэ бидэ гүйхэ, харайха, баскетбол, волейбол наадахабди. Би өөрөө волейбол наадаха ехэл дуратайб. Суг һурадаг хүбүүдээрээ нэгэтэ бэшэ аймагай, уласай хэмжээнэй урилдаануудта шалгарһан байхабди. Тэрэ заншалаа мүнөөшье алдаагүйб - алба хаажа байһан газартаа ходол нааданабди. Долоон хоногой нэгэ үдэрыень амарагшабди - бэшэ үдэрнүүдтэ спортзал соо үнжэдэгбди. Сэрэгэй хүн һэн хойноо ходол бэеэ шанга абаад ябаха ёһотой ха юмбибди, тиимэһээ бэеэ һорингүй байжа болохогүй. Харин Улаан-Үдэдэ тамирай байшанда орожо наадаха аргань хэр хүндэ, үнэтэй байһыень хэлэхэ аргагүйб. Сэбэр агаарта гараад, үглөө үдэшэнь гүйжэ байхада, ямар мүнгэн хэрэгтэйб даа?

Лия Мункуева, бага олзын хэрэг эрхилэгшэ:

- Бэеэ мэдэхэһээ тамирта дуратай байһанаа һанадаггүйб. Тиигэбэшье үглөө бүхэндэ зарядка хэдэг хүн аабзаб. Миниитнай ажал гээшэ ямаршье тамирай секциһээ дутахагүй (энеэнэ). Харин нэгэл газартаа һуужа хүдэлдэг зондо бэеэ хүдэлгэхэ, шүрбэһэ мяхаяа татажа, хүдэлгэжэ байха хэрэгтэй даа. Анхандаа тиимэ олон спортзал, тамирай талмай гэхэ юумэнэй үгы байхада, сэбэр агаарта гаража, һорилго хэжэл байгааб. Багахан хүүгэдтэ тамирай хэшээлнүүдтэ ябахань яһала үнэтэй гэжэ һананаб. Нэгэ хүбүүнэй футболой секцидэ ошохо болоо һаань, 4000 түхэригһөө дээшэ һара бүхэндэ түлэхэ болонот.

Виктор Лубсанов, дуушан:

- Үе-үе болоод, сүлөө сагай гарахадань, спортзал ошожо, түмэр түдэгэ үргэжэ, шандааһаяа шангадхаха гэжэ ажал хэдэгби. Зарим улад һарадаа тусхай хэлсээ баталаад, өөрөө сагаа тааруулаад, спортзал ошодог заншалтай болонхой. Хүн бүхэнэй эрилтэдэ таарама оршон байдал зохёогдонхой. Эндэ таанад ерэхэдээ, мэргэжэлтэ багшын мэргэн заабари доро, үгы гэбэл, өөрөө бэеэ һорихо аргатайт. Бүхы юумэн танай мүнгэнэй зузаанһаа болохо. Түрүүн би багадаа ехэнхи буряад хүбүүдтэл адли барилдаха, богони зайда гүйхэ дуратай байгааб. Гансал томо һайхан спортзал ошожо байнгүй, юрэ ябагаар ябажа байхада болохол даа. Сэбэр агаарта алхалжа ябахада, хүнэй махабадта тон һайнаар нүлөөлдэг гэжэ эмшэд хэлэдэг.

Виктория Цыденова, холоһоо хүдэлэгшэ (фриланс):

- Ходол тамирай ехэ зал ошожо, наадажа байдагби гэхээр бэшэ. Нютагай залуушуул сугларжа, хаа-яа волейбол наададаг һэмди. Жэлһээ үлүү юумэнэй хорюултай байхадань, энэмнайшье болюулагдаа ааб даа. Бидэ өөрын модон гэртэ байдаг дээрэһээ газаа ба зосоохи ажалаа хэхэдэмнай, фитнес боложо үгэдэг. Гэрһээмнай холохон байдаг хамжаан хүрэтэр зорюута гүйдэл дунда дараад ерэдэгби.

Арад зонтой хөөрэлдэхэдэ, спортоор бэеэ һориходо, секцинүүдтэ ябахада, үнэтэй байна гээд, нэгэн дуугаар хэлэнэ. Жаахан багашуулда түлөөһэгүй хэшээлнүүд бии гээд хэлэгдэдэгшье һаань, гэртэхинэй мүнгэн гаргашалагдаад лэ байдаг. Харин ехэшүүлэй бэеэ һорихоёо һанабалнь, ямаршье һаалта байхагүй гэжэ һанамаар. Гэртээ шала дээрээ хабтайжа хэбтээд, хэды олон шэглэлтэй упражненинүүдые хэжэ байхаар. Сэхыень хэлэхэдэ, бидэ залхууржа, бэеэ хайрлаад, спортзал үнэтэй гэһэн шалтагааниие урдаа баридагбди.

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: pixabay.com