Ниигэм 18 may 2021 201

Буряадай хатаршад бүхэроссиин урилдаанда түрүүлбэ

Тус хэмжээ ябуулга Красноярск хотодо үнгэрөө

Майн 15-16-да Красноярск хотодо «Сибирская Империя» гэһэн бүхэроссиин турнир үнгэргэгдөө. Тус хэмжээ ябуулгада Ородой Холбоото Уласай 11 можо нютагай 568 хоёр-хоёр хатаршад хабаадаа.

Хоёр үдэрэй туршада хатаршад мүрысэбэ. Томошуул+залуушуулай бүлэгтэ Чимит Гырылов Алиса Семенова хоёр илаа, «юниоры-2» бүлэгтэ латиноамериканска программаар Эраст Астраханцев Анастасия Сафронова хоёр I һуури эзэлээ.

Тамиршадые болон тэдэнэй һоригшодые Вера Мангутханова болон Татьяна Малина гэгшэдые амаршалнабди. 

Фото: Буряад Уласай спортын яаман