Ниигэм 21 may 2021 754

​Ород Уласай Герой Тайгиб Толбоев түрэлөө урилба

© фото: argumenti.ru

Агаарай онгосонуудые эгээн түрүүн огторгойдо ниидүүлжэ туршалга гаргадаг мэргэжэлтэн Тайгиб Омарович Толбоев наһанһаа нүгшэбэ гэһэн һураг суу тараба. Аяар 30 гаран жэлэй туршада алба хааха хугасаадаа тэрэ 50 гаран ондо ондоо самолёт болон вертолёдуудые туршаһан алдартай.

- Арад зонойнгоо, суг хүдэлдэг нүхэдэйнгөө дунда аргагүй хүндэтэй үнэн нүхэр байһан юм. Түрэл нютагайнгаа алдарта хүбүүдэй нэгэн байгаа, - гэжэ Дагестан Уласай Толгойлогшын хэблэлэй албан дуулгана.

Тайгиб Толбоев 1955 ондо Дагестанай Гунибска аймагай Согратль гэһэн аулда түрэһэн юм. 1974 онһоо эхилжэ Совет армиин зэргэдэ харин 1985 онһоо летчик-испытательнуудые бэлдэлгын түбтэ алба хаажа эхилһэн. Энэ хугасаада тэрэ оло дахин үхэлэй һабарта ороһон аад, гарасалдаһан байдаг. 1995 ондо агаарта ниидэхэ үедөө гэнтын ушарһаа боложо, газарта «хүндэхэнөөр» буубашье, амиды үлэһэн түүхэтэй. Тэрэнэй удаа Хойто-Кавказай Чечен Уласта һүжэрһэн хоердохи дайнда Тайгиб Омарович Толбоев хабаадалсажа, вертолёдоор тэндэхи ажаһуугшадые дайнай соробхилһон газарһаа гаргалсажа, хэды олон хүнэй ами наһа абарһан алдартай.

Тайгиб Омарович Толбоевые ээлжээтэ албанайнгаа томилолгоор Улаан-Үдын авиационно заводто тушаал эзэлхэдээ, манай нютагтай хуби заяагаа холбоһон юм. Тэрэ Буряад Уласай Арадай Хуралай һунгамалаар ажаллаһан байха.

Аша габьяагайнгаа түлөө тэрэ олон тоото шагнал хайрануудаар шагнагдаһан, сэрэгэй генерал-майор зэргэтэй байгаа. Шэнэ түхэлэй агаарай онгосонуудые туршаха үедөө эрэлхэг зориг, баатаршалга гаргаһанайнь түлөө 2007 ондо Юрэнхылэгшэ Владимир Путин Ород Уласай Герой гэһэн үндэр нэрэ зэргэ Тайгиб Толбоевто олгоһон юм. Хүндэ үбшэндэ нэрбэгдэжэ, наһанһаа нүгшэбэ гэжэ түрэл гаралынь дуулгаһан байна.

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: argumenti.ru