Ниигэм 21 may 2021 390

​Буряад Уласта туһаламжада хүртэжэ, олзын хэрэг эрхилнэ

© фото: pixabay.com

"Социальный контракт" гэhэн программа улас дотор  "Демография" гэhэн үндэhэн түсэлэй ашаар бэелүүлэгдэнэ. Тэрэнэй аргаар 307 бүлэ гүрэнэй тэдхэмжэдэ хүртэнхэй. 53-иинь өөрынгөө хэрэг зохёожо шаданхай. Тэдэнэй нэгэн хадаа Пётр Мешавкин болоно. Эгээл пандемиин үедэ олзын хэрэг эрхилхэ тухай бодомжолжо, хилээмэ бариха үйлэдбэри нээгээ. Манай ерэхэдэ,   hая баригдаhан хилээмэн автоунаа дээрэ тээгдэжэ байгаа. Үглөөнhөө хойшо энэ 3-дахи унаада хилээмэн ашагдажа, Улаан-Үдэ хотын дэлгүүрнүүдтэ абаашагдана. Амтатай хилээмэ туршажа сэгнэhэн зон хүлеэдэг болонхой.

Мүнөө Петр Мешавкинай хилээмэн ниислэл хотын 400 шахуу дэлгүүртэ наймаалагдана. Өөрын хэрэг эрхилхэ хүсэлөө бэелүүлхын тула, хүн зониие социальна талаар хамгаалгын яаманда хандажа, хэлсээ баталжа, гүрэнэй тэдхэмжэдэ хүртөө.

«Хэрэгтэй бүхы эрилтэнүүдые дүүргэжэ, субсидидэ хүртөөб. Мүнөө хилээмэнэй 8 зүйл үйлэдбэрилнэбди», - гэжэ хилээмэ барилгын  газарай захирал  Пётр Мешавкин хөөрэбэ.

250 мянганай гүрэнэй тэдхэмжэдэ хүртөөд, тэрэ  хилээмэ барилгын байшан урьhалжа, яhала урагшатай hайн хүдэлжэ байна. Иимэ аргаар хүндэ байдалда ороhон зондо туhалха зорилготойгоор гүрэнэй программа бэелүүлэгдэнэ гээшэ. Энэ хадаа Россиин Юрэнхылэгшэ Владимир Путинай үүсхэhэн үйлэ хэрэг гэжэ тэмдэглэлтэй. 

"Социальный контракт" гэhэн программа улас дотор "Демография" гэhэн үндэhэн түсэлэй ашаар, ажабайдалай доодо хэмжээнэй орошотой зониие дэмжэхын тула 2021 ондо бэелүүлэгдэжэ эхилээ гэжэ Улаан-Үдэ хотын хүн зониие социальна талаар хамгаалгын хүтэлбэриин таhагай даргын орлогшо Наталья Акинфеева хэлэбэ.

Эгээл иимэ байдалда ороhон Пётр Мешавкин, гүрэнэй тэдхэмжын ашаар хүл дээрээ бодожо, ажалай шэнэ hууринуудые байгуулаа. Саашадаа үйлэдбэриеэ бүри үргэдхэхэ түсэбтэй.

Автор: Эрдэни РАДНАЕВ

Фото: pixabay.com