Ниигэм 24 may 2021 140

​Буряадай Кабанскын аймагта һургуулиин барилга түлэг дундаа

© фото: egov-buryatia.ru

«Болбосорол» гэһэн үндэһэн түсэлэй «Мүнөө үеын һургуули» гэһэн федеральна түсэлэй хэмжээндэ мүнөө үеын техникээр хангагдаһан шэнэ түхэлэй һургуули баригдана. Байгша оной сентябрь болотор һургуулиин барилга түгэсэхөөр түсэблэгдэнхэй.

«Архитектурная студия» бүлгэмэй байгуулһан түсэлөөр 100 һууритай һургуули гурбан блогуудһаа бүридэхэ: хоёрынь – һуралсалай,  нэгэниинь - тамирай танхим. Һургуулиин барилгада федеральна болон уласай бюджедһээ 205 сая түхэриг һомологдонхой. 

Фото: egov-buryatia.ru