Ниигэм 27 may 2021 511

Улаан-Үдэдэ Дондок Улзытуевай нэрэмжэтэ гудамжа бии болохонь

Алтан гургалдайн хүндэдэ

Буряадаймнай элитэ ирагуу найрагша Дондок Улзытуевай нэрэмжэтэ үйлсэ бии болгогдохоор хараалагдана. Энээн тухай Улаан-Үдын мэрэй уялгануудые дүүргэгшэ Олег Екимовскийн захирамжаһаа мэдээжэ болобо. Мүнөө байгаа Геологическая гудамжын хэдэн гэрнүүдые илгажа абаад, тэдэндэ мэдээжэ уран шүлэгшын нэрэ үгтэхэ гээд тусхай дансада бэшээтэй.

- Үйлсын нэрэ һэлгэхэ талаар Октябрьска районой Геологическая гудамжадахи гэрнүүдэй ажаһуугшадай хабаадалгатай олониитын суглаа үнгэргэхэ, - гэжэ тэрэ захирамжада хэлэгдэнэ.

Тэрэл гудамжын нэгэ гэртэнь мэдээжэ уран шүлэгшэн ажаһуудаг байгаа. Хүршэ хүбөө ажаһуугшадтай суглаан июниин 2-то үнгэргэгдэхэ гэжэ түсэблэгдэнхэй.

Бурханһаа табисууртай бэлигтэй бэрхэ уран шүлэгшэн Дондок Аюшеевич Улзытуев мүнөө мэндэ ябаа һаа, 85 хүрэхэ байгаа. Тэрэ ая гангын һайхан хангалтай, Хайранга үндэр түшэлгэтэй Бэшүүрэй аймагай Шэбэртэ нютагта мүндэлһэн түүхэтэй. Тэрэнэй бэшэһэн уянгатай һайхан олонхон шүлэгүүдынь дуун боложо мүнөөшье зэдэлһээр. Энээхэн замбида богонихон наһанай табисууртай байбашье, хэтын хэтэдэ өөрынгөө нэрэ мүнхэлжэ шадаһан шүлэгшэн бшуу. Тэрэнэй зохёолнуудые ород арадай бэлигтэй шүлэгшэд Евгений Евтушенко, Олег Куняев гэгшэд шадамар бэрхээр оршуулжа олоной һонорто дурадхаһан байдаг.

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: buratiya.rucountry.ru