Ниигэм 28 may 2021 166

Тусхайта батальон шалгалтада гараха


Мүнөөдэр Улаан-Үдэ хотодо шалгалтанууд болохо. Ушар юуб гэхэдэ, саг болоод лэ Буряад Уласай харгын аюулгүй байдал сахилгын инспекторнууд шалгалтын хэмжээнүүдые эмхидхэжэ, али нэгэн дүримүүдые хазагайруулһан жолоошодые тодорхойлдог, һэргылэмжын хүдэлмэри ябуулдаг гээшэ. Энэ удаа һогтуу жолоошодые элирүүлхэ гол зорилго табигданхай. 
Үдэшэндөө ДПС-эй тусхайта батальоной юһэн автопатруль, хамтадаа арбан найман сагдаанаар хаа хаанагүй харгыда гарахань.
Энээнһээ гадна сагдаанаар али нэгэтэ һогтуу жолоошодые харабал,  8(3012)29-29-02, 29-29-99, 102 – иимэ утаһаар хонходожо, дуулгахыетнай уряална. Һогтуу жолоошон харгыда ябахадаа, али нэгэн аюул ушаруулжа магад, гээд дахин хандана. 

Фото: гибдд.рф/r/03