Ниигэм 28 may 2021 267

​Улаан-Үдэдэ эмнэлгын шэнэ газар нээгдэбэ

© фото: БГТРК

Улаан-Үдэ шадарай Солдатский, Исток тосхонуудта ажаhуугшад эмнэлгын шанартай хангалгада хүртэхэ аргатай болоо. Федеральна трассаhаа Поселье руу зурыhан харгын уулзуур дээрэ эмнэлгын шэнэ газар баярай оршондо нээгдээ. Тус байшан гүрэнэй болон хубиин талаһаа баригдаhан байна гээд тэмдэглэлтэй.

Солдатский, Исток тосхонуудай ажаhуугшад шэнэ амбулаториин нээгдэхые нилээн удаан хүлеэгээ. Эмнэлгын энэ газар хуушан хоёр амбулатори нэгэдүүлэн байгуулагдаба. Буряадай Засагай газар олзын хэрэг эрхилэгшэтэй хэлсээ баталжа, Алас Дурнын нэгэдэмэл тэдхэмжын алта мүнгөөр 2020 оной хуушаар худалдажа абаhан байна. 

«Энэ байшанда 45 миллион түхэриг Алас Дурнын субсиди оруулаабди. Тиигээд 2 миллион Буряад Уласай бюджедhээ нэмэгдээ, мебель абаабди. Тиигээд ФОМС-ын 1 миллион 480 мянган түхэриг оруулаабди. Хэрэгтэй тоног хэрэгсэл эндэ бии», - гэжэ Буряад Уласай Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ Владимир Павлов нээлгын баярай үедэ хэлээ.

Эндэхи ажаhуугшадые, 15 мянган шахуу хүниие, тус амболатори хангадаг болохо. Шэнэ байшанда ороhон эмшэд баяраа нюунгүй мэдүүлнэ. Һаруул, уужам, дулаахан байшан соо ажалыншье хүнгөөр ябуулагдаха гээд тэдэ баяраараа хубаалдана. «Хуушан амбулаторидомнай бүхы юумэн урданай байгаа. Энэ мүнөө шэнэ амбулаторидо ороходомнай шэнэлэгдэжэ, сэбэр, арюун, хүдэлхэдэшье гоё болоно», - гэжэ Солдатский тосхоной эмнэлгын газарай медсестра Арюна Дашеева хубаалдана бэлэй.

Эмнэлгын энэ газар коммунальна бүхы оньhон хэрэгсэлтэй. Хүйтэн, халуун уhан бии, интернет оруулагданхай. 2 терапевт, 2 педиатр, юрэнхы эмнэлгын 2 врач эндэ хүдэлжэ эхилээ. 3 үбшэнтэнэй үдэрэй стационаршье бии. Эмнэлгын газар хүрэтэр маршруткануудай орожо байха тухай Советскэ хороогой захиргаантай, ниитын унаагай бригадирнуудтай хэлсээнүүд баталагданхай.

Автор: Эрдэни РАДНАЕВ

Фото: БГТРК