Ниигэм 31 may 2021 134

​200 мянганһаа дээшэ нарһан модон Буряадай Загарайн аймагта таригдаа

© фото: РАЛХ

Загарайн аймагай ойн ажахын хүдэлмэрилэгшэд 200 мянганһаа дээшэ нарһан модонуудые тариба. Энэ дэмбэрэлтэй ажалдань Онохой, Старый Онохой болон Элхи һууринай ажаһуугшад туһа хүргэһэн байна.

- Хоёрдохи жэлээ «Ой хамгаалга» гэһэн түсэлөөр абтаһан тракторнууд ашаглагдана. Хүсэтэй тракторнуудаар газар хахалжа, хүрьһэеэ бэлдэхэдэ, урматай, - гэжэ Загарайн ойн ажахын хүтэлбэрилэгшэ Алексей Постоялко хэлэбэ.

2016 оной ойн түймэртэ шатаһан 60 гектар газарта модонууд таригдаа. Хэмжээ ябуулагда 50 тухай хүнүүд хабаадалсаа.

Нёдондо жэлһээ хойшо Буряад Уласта ой модо тариһан талмайн хэмжээн дээшэлнэ. Байгша ондо ойн харуулшад 1,8 мянган гектар газарта модо тариха түсэбтэй.

Фото: РАЛХ