Ниигэм 2 jun 2021 169

​Буряад Уласай Сэлэнгын аймагай ажалаар хангадаг түб ашаг үрэтэй ажаллана

© фото: БГТРК

Гушан жэлэй саана "Ородой Холбоото Уласай ажаһуугшадые ажалаар хангалга" гэhэн федеральна хуули абтаhан байна. Тиигэжэ гүрэн дотор ажалай албан байгуулагдаа юм. Ажалгүй болоһон зондо гүрэнэй талаhаа туhаламжа үзүүлхэ ябадал ехэ буянтай хэрэг гээшэ.

Сэлэнгын аймагай ажаhуугшад мэргэжэлэй талаар тусхай hуралсал энергетическэ техникумдэ гарадаг байна. Энэ хадаа «Белаз» автомашинын жолоошодые hургадаг улас дотор ори ганса эмхи болоно. Мүн лэ эндэ үшөө арбаад гаран мэргэжэлдэ hургадаг. Хүн зониие ажалаар хангадаг түбтэ хандаһан хүн бүхэн ямаршье мэргэжэл шэлээд, дуратай мэргэжэлтэй болоод гарана.

Шахардуу байдалда ороһон хүнүүдтэ Гусиноозёрскын ажалаар хангадаг түб туhаламжа үзүүлдэг юм. Тиигэжэ барилгын "Луч" гэhэн фирмэдэ түрмэhөө сүлөөлэгдэhэн хүнүүд хандажа, ажалтай болоно.  

Гушан жэлэй туршада энэ  түб арад зондоо ехэ туhа хүргэжэ шадаа.

Ажал олоhон хүнүүд баяраа хүргэдэг, иимэ ушарнууд үсөөн бэшэ. Юуб гэхэдэ, түбэй мэргэжэлтэд хүн бүхэндэ дулааханаар хандажа, шэнэ мэргэжэлдэ hургажа ехэ туhа хүргэнэ ха юм.

Автор: Эрдэни РАДНАЕВ

Фото: БГТРК