Ниигэм 4 jun 2021 675

​«Буряад үнэнэй» шогуудһаа: хүгшэн шиирмэ хоёргүйгөөр

Нэгэтэ политическэ семинарай хэшээл боложо байба.

Элидхэл бэлдэһэн хүмнай ном сооһоо теори буулгажа бэшэжэрхиһэн, тэрээнээл уншаад үгэбэ.

- Одоо иигээд дүүрээ гү? Ойлгосотой болгохын тула нэгэ жэшээшье дурдахаяа яанаш? - гэбэ семинарые хүтэлэгшэ Пурбожаб Нимаевич.

Редакторай орлогшо И.Р.Очиров тодожо абаад:

- Юуень орёо болгохо юм, юрын байдалһаа абаад үзэе... Жэшээлбэл, би хүгшэнтэеэ түр-тар гэлдээд, хоёр оронойнгоо хоорондо шиирмэ табижархёо гэлэйб. Хөөрэлдэхэ аргагүй болонобди. Уламжалан, хэрэлдэхэшье аргагүй. Хубидаа өөр өөрынгөө һанамжатайгаа. Полный суверенитет гэел даа.

Иигэжэ хэлэхэдэнь, Нина Епифановна ухаандам оробо. Шиирмын саана амяарлаад, оро дэбидхэрээ заһажа байна ха. Сухалдаһан янзатай. Юун гээд Иван нүхэртэйгөө халбагаа хахараа юм ааб даа...

Харюусалгата секретарь Б.Б.Дашиев Иван Ринчиндоржиевичта тэрэ дары һөөргэдэн:

- Юун лэ гэнэш даа... – гээд, хүгшэн шиирмэ хоёрые аладлаад, өөрын жэшээ тулган дурдаба.

Автор: Галина БАЗАРЖАПОВА-ДАШЕЕВА​