Ниигэм 10 jun 2021 323

​Байгал далайн эрье бог шоройһоо сэбэрлэгдээ

© фото: pixabay.com

Оршон тойронхи байгаалиин Бүхэдэлхэйн үдэртэ хасагуудай дружина болон hайн дуратан Байгал далайн эрье бог шоройhоо сэбэрлэбэ. Хамта дээрэ 70-аад хүн Горячинск тосхондо сугларжа, буянтай ябуулгада хабаадаа.   

Аяншалагшадай амардаг мэдээжэ газарнуудай нэгэн хадаа Горячинск тосхон болоно. Эгээл эндэхи, Байгал далайн эрье бог шоройhоо сэбэрлэхэ зорилго экологическа десант табинхай. Хабаадагшадай дунда үхибүүдшье байгаа. Бага наhанhаа ариг сэбэр байдал сахиха тухай hургаал иимэ аргаар хадуугдажа абтана ха юм гэжэ тэмдэглэлтэй.   

  Энэ ябуулга Павел Плахин 6-дахи жэлээ эмхидхэнэ. Тэрэ хасагуудай дружинын захирал юм.  Саhанай хайлаhанай удаа элдэб бог шорой харагдана ха юм даа, тиимэhээ энэ ажалые хабартаа эмхидхэхэ заншал бии болонхой.  Эхиндээ өөhэдынгөө хүсөөр сэбэрлэдэг байгаа. Удаань сүлжээ холбооной ашаар эдэбхитэдые урижа, энэ хэрэг олоной дунда дэмжэгдээ.

Мүнөө жэл Байгал далайн эрье сэбэрлэхэеэ 70-аад хүнүүдые асарха, холлулха талаар Буряадай байгалиин нөөсын болон экологиин яаманда хандаhан байна. Павел Плахинай хэлэhээр, hүүлэй 2 жэлэй туршада бог шорой бага болонхой ха. Юуб гэхэдэ, хүн зон экологическа hургаалитай боложо, байгаалияа бузарлангүй ябаха гэжэ оролдодог болонхой гэжэ тэрэ тэмдэглэбэ. Ажалай удаа бултадаа халуун хоол барижа, багахан концерт хаража амараа.

Автор: Эрдэни РАДНАЕВ

Фото: pixabay.com