Ниигэм 18 jun 2021 345

​«Буряад үнэнэй» шогуудһаа: зүблэлтэ засагта үһэрюу гээд...

Буряад үнэнэй» шогуудһаа: зүблэлтэ засагта үһэрюу гээд...

«Буряад үнэн» соо шогууша зон хүдэлдэг, шогтой ушарнууд хэдышье болодог һэн...

Нэгэтэ соёлой болон һургуулиин таһагай сурбалжалагша Галина Раднаевада Октябриин хубисхалай һайндэр тухай магтаал соло бэшэхэ даабари үгтэбэ. Үглөөдэрынь бэлэн болоһон ордоһотой, эршэтэй мүрнүүдтэй шүлэг редакторай үзэмжэдэ табигдаба.

Минии хубисхал дүлэтэнэ,

Минии баррикаданууд тэмсэнэ...

Сониной редактор Ревомир Баярович Гармаев Галина Жигмитовнада ажаглалтаяа хэбэ:

- Революцимнай болохынь болоод, мүнөө бидэ хуу жаргажа байна ха юмбибди. Иимэ шүлэг арай таарахагүйл даа. Зүблэлтэ хуулида үһэриһэн мэтэ.

Тэрэ шүлэг нара харабагүй. Харин залуухан Галина Жигмитовна тамхи сугтаа татадаг хүбүүдтээ антисоветчик гүүлэн алдабаб гэжэ байжа ама алдаба. Һониниинь гэхэдэ, энэ зугааень шагнаһан хүбүүд Галинатай тамхи сугтаа татахаяа зайсадаг болоо һэн ха.

Автор: Галина БАЗАРЖАПОВА-ДАШЕЕВА​