Ниигэм 23 jun 2021 231

​Улаан-Үдэдэ 120 модонууд таригдаха

© фото: Улаан-Үдэ хотын захиргаан

Буряадай ниислэл хотодо 120 хуһан болон уляангир модонууд таригдаха. Улаан-үдэ хотын ажахын мэдэлдэ ородог "Хотын ойн ажахы" гэһэн эмхи ажал ябуулна.

Үдэрэй туршада 5-8 модон таригдана. Модо тариһанай удаа тэрэниие үдэр бүри уһална. 1,5-2 метр үндэртэй, ехэ үндэһэтэй модо тарихада урагшатай. Юуб гэхэдэ, хотодо ургажа байһан модонууд олошорно ха юм. Эдэ модонууд зайн галай һужаанууд доогуурхи газарай, ойн түймэрһөө һэргылһэн зурууд хахалха газарнуудһаа үндэһэнтэйнь абтана. Томо модонууд шэнэ газарта түргэн «һуурижадаг».

Үнгэрһэн жэлдэ 144 модон таригдаһан байна. Эдэ ажалнууд Улаан-Үдэ хотын засаг дарга Игорь Шутенковай үүсхэлээр байгуулагдаһан «Зелёный город» гэһэн программын хэмжээндэ ябуулагдана. Энэ программын бэелүүлэгдэжэ эхилһэн сагһаа модо тариха тусхай техникэ абтажа, ашаг үрэтэй хэрэглэгдэнэ. 

Фото: Улаан-Үдэ хотын захиргаан