Ниигэм 23 jun 2021 464

​Ерээдүй эрхэтэд олоор түрэнэ

© фото: Буряад Уласай Засагай газар

Гэр бүлэнүүдые гүрэнэй дэмжэлгэ Алас Дурнада аша үрэтэй байба. Эндэ үхибүүдэй түрэлгэ бүхэроссиин дүнгүүдые дабаа. Энээн тухай Шэтэдэ үнгэрһэн «Демографическое развитие Дальнего Востока» хуралдаанай үедэ Алас Дурна болон Арктика хүгжөөлгын сайд Алексей Чекунков мэдээсээ. Жэшээлхэдэ, Буряадта 2020 ондо 12620 үхибүүд түрөө, энэ урда жэлэйхиһээ 149-өөр олон болоно.

Алас Дурнын демографическа пакет тухай сайд һануулаа, тэрээгээр 2019 онһоо олон гэр бүлэнүүд дэмжэлгэдэ хүртөө һэн. - “Гэр байра, нэрэ хүндэ, ядабаригүй байдал» гэжэ юрын жаргал ойлгохо гэжэ хүсэнэбди. Нэн түрүүн һайн гэр байраар хангаха. Ушар иимэһээ Алас Дурнада гэр байрын барилга түргэдүүлгэдэ манай оролдолго шэглүүлэгдэнхэй. Һүүлэй хэдэн жэлнүүдтэ Алас Дурнада 2600 гаран шэнэ үйлэдбэри ажалаа эхилжэ, хүн зон ажал хүдэлмэритэй болоо. Ажалтай хадаа салинтай болоно ха юм, - гэжэ Алексей Чекунков тэмдэглээ.

Энэ хугасаада 12 мянга гаран гэр бүлэ региональна эхын капитал 30 хуби хэрэглээ. Тэдэнэй 3 мянга гараниинь - Буряадай ажаһуугшад. Абаһан мүнгэеэ гэр бүлэнүүд ехэнхидээ гэр байра абалгада хэрэглэнэ. Үшөө 52 мянган гэр бүлэ гурбадахи үхибүүнэйнгээ гү, али үшөөшье үхибүүдэйнгээ гарахада, һара бүри амидарал хангаха доодо хэмжээнтэй адли түлбэри абана. Буряадта тэрэ түлбэри абадаг гэр бүлэнүүд олошоржол байна, 2021 оной июниин 1-эй баримтаар, тэдэ 9 мянгада хүрөө.

Алас Дурнын 47 мянган гэр бүлэ түрүүшынгээ үхибүүнэй түлөө түлбэри абана. Буряадта энэ түлбэридэ 9 мянга 700 гэр бүлэ хүртэнхэй.

Кабанск һууринда ажаһуудаг Владимир болон Арина Жилинтэнэй гэр бүлэдэ үнгэрһэн жэлэй майн тэнгээр түрүүшын үхибүүн – Есения басаган түрөө. Сибириин гүрэнэй ехэ һургуули дүүргэһэн бухгалтер мэргэжэлтэй Арина Юрьевна хизаарламал харюусалгатай «Каменск – авто» бүлгэмдэ диспетчерээр хүдэлөө. Бэрхэ тамиршан Владимир Игоревич аймагайнгаа баскетболой командын, хоккейн «Сарма» клубай гэшүүн юм, маршрутна такси жолоодоно.

- Манай гэр бүлэ гүрэнэй тэдхэмжэнүүдтэ хүртэһэндөө баяртайбди. Нэн түрүүн түрүүшынгээ үхибүүндэ бидэ эхын капитал абаабди. Тэрэ мүнгөөрөө гэртэй болохо түсэбтэйбди. Мүн баһа Есениеэ түрэхэдэмни, намда түрүүшын үхибүүнэй нэгэ удаагай түлбэри үгөө. Мүнөө һара бүриин түлбэри болон үхибүүгээ хараһанай түлөө тэдхэмжэ абанаб. Гэр бүлэдөө ганса гэрэй эзэнэй хүдэлхэдэ, хүүхэндэмнай үгтэжэ байһан ниигэмэй тэдхэмжэнүүд ехэл туһа болонол даа,

Автор: Сэнгэ РИНЧИНОВ

Фото: Буряад Уласай Засагай газар