Ниигэм 24 jun 2021 172

​​«Ородой аяншалгын болон соёлой ТОП-100 газарнуудай» тоодо -Буряадай үзэсхэлэн газарнууд

© фото: Буряад Уласай Засагай газар

«Ородой аяншалгын болон соёлой ТОП-100 газарнуудай» тоодо Ородой Холбоото Уласай 77 можо нютагай 336 бренд ороһон байна. Тэрэ тоодо, Буряадай үзэсхэлэн табан газар. Тодорхойлбол:

«Арт-кластер» шэглэлээр "Светлая Поляна" - Эколого-этнографическа Парк-музей (Баргажанай аймагай Максимиха һууринһаа 1 модоной зайда Байгалай эрьедэ оршодог);

«Поселение» шэглэлээр - Баргажан-острог, хото, хүдөө нютаг  (Баргажанай аймаг);

«Поселение» шэглэлээр Хяагта хото (Хяагтын аймаг);

Байгаали гэһэн шэглэлээр Түнхэнэй дархан газар (Түнхэнэй аймаг);

«Сооружения» гэһэн шэглэлээр Ангирай писаница "Малтай-Шулуун" (Загарайн аймаг).

Аяншалгын бренднүүдые хүгжөөхэ талаар мүрысөөнүүдтэ хабаадалга хадаа Буряад Уласта «Туризм и индустрия гостеприимства» гэһэн үндэһэн түсэл бэелүүлгэдэ туһална.

Мүрысөөндэ хабаадаһан үзэсхэлэн газарнуудтай https://livingheritage.ru/region/respublika-buryatiya гэһэн хаягаар танилсажа болоно.

Фото: Буряад Уласай Засагай газар