Ниигэм 25 jun 2021 192

​Буряад Уласта ниигэмэй шэнэ тэдхэмжэнүүд түлэгдэхэ

© фото: pixabay.com

Гэр бүлэнүүдые дэмжэхэ талаар шэнэ тэдхэмжэ үзүүлэгдэхэ. Эдэ тэдхэмжэнүүдтэ хүртэхэ гэбэл, гүрэнэй туһаламжанууд гэһэн порталда тусхай мэдүүлгэ июлиин 1-һээ оруулха хэрэгтэй.

Тэдхэмжэдэ хэд хүртэхэ бэ гэхэдэ, нарайлха эхэнэрнүүд болон наһанай нүхэргүй, гансаараа үхибүүдээ хүмүүжүүлдэг эжы, абанар. Эртүүр учедто ороһон, шахардуу байдалтай нарайлха эхэнэнүүд түрэтэрөө, тэдхэмжэдэ хүртэхэ гээд тэмдэглэлтэй. Энэ зорилго бэелүүлгэдэ 10 миллиард түхэриг гаргашалагдаха. Хэды мүнгэн түлэгдэхэб гэжэ модо нютаг бүхэндэ тодорхойлогдохо.

8-17 наһатай хүүгэдтэй, наһанай нүхэргүй, гансаараа үхибүүдээ хүмүүжүүлдэг эжы, абанар һара бүри тэдхэмжэдэ хүртэхэ. Энэ түлбэридэ 36 миллиард түхэриг хараалагданхай. Ородой Холбоото Улас дотор энэ түлбэриин хэмжээн дунда зэргэнь һарын 5600 түхэриг байха юм. Жэлэй үнгэртэр энэ түлбэри түлэгдэхэ.  

Фото: pixabay.com