Ниигэм 22 sep 2021 265

​​​​​«Буряад үнэнэй» шогуудһаа: “Тэхэ нэрые Тока гээ гү?”

Тува Уласай ехэ зохёолшон, ехэ ударидахы ажалшаниинь Сальчак Тока мүн. Энэ хүмнай ород эрдэмтэй, монгол хэлэ бэшэг һайн мэдэдэг байһан. Сальчак Тока Хоца Намсараев хоёр СССР-эй Верховно Соведэй депутадууд һэн. Эдэмнай нүхэсэдэг, хөөрэлдэдэг байгаа. Нэгэ удаа уласхоорондын вагоноор Красноярск хүрэтэр хамта ошоё гэлсээд, эдэ хоёр ханинар Москваһаа наашаа гарабад.

Одоол буха ехэ хөөрэлдөө хэжэ, ехэл хүхюутэйгээр ябаа һэн ха. “Байза, Хоца Намсараевич, танайш Хоца гэдэг нэрэ хониной хусын нэрээр нэрлэгдэһэн юм гү?” – гээд, Сальчак Тока гэнтэ һөөл шогтойгоор асууба. Энээндэнь сэхэ харюусахын орондо, Хоца Намсараев: «Танайш Тэхэ гэһэн нэрые алдажа, Тока гээд гажаажа танайда хэлэһэн байгаа ха”.

Автор: Галина БАЗАРЖАПОВА-ДАШЕЕВА бэлдэбэ