Ниигэм 13 oct 2021 408

​Ород гүрэндэ Эсэгын үдэр байгуулагдаба

© фото: pixabay.com

Россиин Юрэнхылэгшын тогтоолоор октябриин 17-до Эсэгын үдэр тэмдэглэгдэдэг болохонь. Урид гансал эхын үдэрэй баяртай һаа, мүнөө эсэгын һайндэртэй болобобди. 

- Гэр бүлын заншал бэхижүүлхын, мүн эсэгын үүргэ үргэхын түлөө энэ үдэр байгуулбабди, - гэжэ Владимир Путинай тогтоолдо хэлэгдэнэ. 

Эжынэрэй һайндэр манай уласта 1998 онһоо эхилжэ, ноябриин эгээл һүүлшын амаралтын үдэртэ тэмдэглэгдэдэг заншалтай. Абын һайндэр хари гүрэнүүдтэ үнихэнэй зарлагданхай юм. Эжы аба хоёроо адли тэгшээр хүндэлжэ, ашыень харюулха гэһэн һургаал, заншал ямаршье арадта бии гээшэ ааб даа. Илангаяа монгол туургата арад аба эжынгээ үндэр наһатай болоходо, 3 зөөлэниие үзүүлэ гэжэ анханһаа һургадаг. Тиимэһээ орхюулһан үндэр наһатан болон хүүгэд гэжэ манай арадта байгаагүй. Ургажа ябаа залуу һүрэгөө һайнаар хүмүүжүүлхэ хэрэгтэ энэ һайндэр өөрын нүлөө үзүүлхэ. Эсэгын һургаал яаха аргагүй хүүгэдтэнь хэрэгтэй. Абын алтан үрэһэнэй эжын умайда ороходонь, шэнэ хүнэй бэе, шэнэ наһан мүндэлнэ ха юм. Энээнһээ уламжалан, али нэгыень яажашье илгаха аргагүйбди.

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: pixabay.com