Ниигэм 14 oct 2021 601

​Буряад эхэнэрнүүдые ехээр доромжолбо гү?

© фото: Скриншот с tiktok.com/@feelgoodova

Шэг шарайгаа гоё болгохо һанаатайгаар элдэб арга хэһэнэй удаа хабдажа, улайһан нюуртай нэгэ басаган «буряадай дангина болооб» гэжэ Интернедтэ толилбо. Тиихэдээ манай буряад басагадые аһан ехээр доромжолбо гээшэ аабза.

- Ухаан ехэтэйһээ тиигэжэ бэшээ бэшэл даа, хөөрхы! Энээндэ юу анхарал табяа гээшэбта? Архиин арбан жолоодо баригдаһан эхэнэр гэжэ һанаалби! Нохойн эмэ! Гахайн гүлгэн! - гэхэ мэтэ бэшэгүүд тэрэ толилолго доронь гансата эбхэрэн бэшэгдээ, буряадуудые хүлгөөгөө.

Удангүй тэрэ басаган хүлисэл гүйһан хандалга харюудань толилоо.

- Би өөрыгөө тиигэжэ нэрлэхэдээ, хэниишьеб даа гомдохоохо, доромжолхо гэһэн һэдэлгэтэй бэшэ байгааб. Тай арадай дангина, архиншан, монголой эхэнэр, казах арадай һамганби гэжэ хэлэхэ аргатай байгааб. Гомдолтой юумэ харанагүйб, - гэбэ.

Тиигэжэ хэлэхэдээ, бүри олон арадуудые доромжолбо ха юм. Юундэ нэгэ хүн, али арад нүгөөдэ арадһаа дээрэбди гэжэ һанадаг гээшэб? Бурханай үгэһэн наһан, эжын түрэһэн бэе. Хэмнэйшье өөрын эжы абын хайрата үри гээшэ аабза. Тиимэһээ иигэжэ огто болохогүйл!

Магад, энэ ушар һайншье талатай байжа болоо! Унтажа тараһан, голоо хухалһан, үндэһэн мэдэрэлээ алаһан буряадуудые нэгэ бага хүлгөөжэ, «Би буряадби» гэжэ омогорхол татахынь түлөө иимэ ушарнууд тохёолдоно гээшэ гү?

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: Скриншот с tiktok.com/@feelgoodova