Ниигэм 26 oct 2021 273

Буряадай Үндэһэтэнэй номой санда шэнэ номуудтай танилсуулаа

Буряадай түрүүшын мэргэжэлтэ уран баримал Эрдэни Цыденовэй наһанай намтар, зохёохы ажалдань зорюулагдаһан «Эрдэни» болон Джейран Улановай тэбхэр 50 наһанай зохёохы ажалда, мүн авторайнь 70 наһанай ойн баярта зорюулагдаһан «Архитектура и..» гээһн номууд хэблэгдээ

Үндэһэтэнэй номой санда «Эрдэни» болон «Архитектура и..» гэһэн хоёр номтой танилсалга үнгэрэгшэ долоондо болобо. Тодорхойлбол, Буряадай түрүүшын мэргэжэлтэ уран баримал Эрдэни Цыденовэй наһанай намтар, зохёохы ажалдань зорюулагдаһан «Эрдэни» гэһэн ном. Харин хоёрдохи номынь мэдээжэ архитектор Джейран Улановай тэбхэр 50 наһанай зохёохы ажалда, мүн авторайнь 70 наһанай ойн баярта зорюулагдаа. Тус номууд Буряад Уласай соёлой яаманай дэмжэлгээр, «Соёл» гэһэн гүрэнэй түсэлэй аргаар хэблэн барлуулагдаба гэжэ хэлэхэ хэрэгтэй.

- Ахайнгаа зохёохы ажалда зорюулагдаһан номтой танилсажа байхадаа, амаргүй баяртай байна гээшэбди. Манай ахай бүри бага наһанһаа сасуутанһаа ондоо, номгон даруу зантай һэн. Хүн болохоһоо хойшо сүлөө сагтаа зураг зуража үндыгөө. Тэрэнэй бүтээһэн уран барималнууд Улаан-Үдын гудамжануудта хараха, үзэхэ аргататайт. Хотымнай айлшадые алда хадагаар угтажа байдаг «Эжы» гэһэн хүшөө мэдэхэгүй хүн байхагүй, - гэжэ Эрдэни Цыденовэй түрэһэн дүү басаганиинь Светлана Гармаева дурсалгын үгэ соогоо хэлэнэ һэн.

«Архитектура и..» гэһэн номой автор Джейран Уланов хүрэжэ ерэһэн айлшадаа, нүхэдөө болон танил талаяа халуунаар амаршалаад, ном хэблэхэ хэрэгтэ оролсоһон зондо халуун баярые хүргэбэ.

Үсөөхэн шэрхэгээр барлагдаһан эдэ номуудые Интернет сүлжээндэ оложо уншахада болоно.  

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: Буряадай Үндэһэтэнэй номой сан