Ниигэм 3 dec 2021 515

Нэрэнь-алтан үзэгүүдээр

Буряадай гүрэнэй хүдөө ажахын академиин түлөөлэгшэд “Дээдэ һургуулиин алтан нэрэнүүд” гэһэн бүхэроссиин конкурсдо ялас гэмэ амжалтануудые туйлажа, түрүүшүүлэй тоодо оролсоо.

© фото: Буряад Уласай сайтһаа

Һуралсалай гуламтын ректорэй уялгануудые саг зуура дүүргэдэг Бэликто Цыбиков конкурсын арбан түсэлэй нэгэндэнь шалгаржа, “Дээдэ һуралсалые практика дээрэ хүгжөөлгэ” гэһэн шэглэлээр түрүүшүүлэй тоодо оруулагдаа. Бэликто Батоевич оюутадые ганса номоор бэшэ, харин жэшээ дээрэ харуулжа һургахые оролдоно. Тиимэһээ ажахынуудаар ябажа, мэргэжэлтэдээр харилсаа холбоотойгоор хүдэлнэ, залуу эрдэмтэдээр дүршэлөөрөө хубаалдана.

Агрономиин факультедэй багша Антон Прокопьевич Батудаев түрүү эрдэмтэдэй нэгэн болоно. “Эрдэмтэн болон багша мэргэжэлтэдые бэлдэһэнэй түлөө” гэһэн шэглэлээр тэрэ эрхимүүдэй тоодо орожо, нэрэнь алтан үзэгүүдээр бэшэгдээ. Антон Прокопьевич 2021 ондо Буряад Уласай “Эрхим залуу эрдэмтэн” гэжэ нэрэ зэргэдэ хүртэһэн Кирилл Калашниковай эрдэмэй талаар хүтэлбэрилэгшэ юм. Шабинь Ородой Юрэнхылэгшын тусхай стипенди абадаг болонхой. 2021 ондо гүрэн доторнай эрдэмэй болон технологиин жэл гээд нэрлэгдэнхэй. Иимэ ушараар тус конкурсдо олон тоото эрдэмтэдэй хабаадаһаниинь гайхалгүй. 1500 гаран хабаадагшад сооһоо Буряадаймнай түлөөлэгшэд эрхимлэхэдэнь баярламаар.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: Буряад Уласай сайтһаа