Ниигэм 24 dec 2021 566

Хэнэй гутал һайхан бэ?

Декабриин 25-да Шэтэдэ годон гуталай фестиваль үнгэрхэ. Агын, Хёлгын, Шэтын, Дулдаргын аймагуудай болон Шэтэ, Улаан-Үдэ хотонуудай урашуул ба  дархашуул энэ арга хэмжээндэ оролсохо юм.

Энэ үдэр годон гутал  оёдог зоной дунда урилдаан эмхидхэгдэхэһээ гадна,  гараар оёһон гуталай, арһа шүрбэһөөр, нэхы арһаар, һэеыгээр урлаһан бүтээлнүүдэй үзэсхэлэн-яармаг зохёон байгуулагдаха. Тиихэдэ алта мүнгэнэй дархан Жигжит Баясхалановай буряад арадай уламжалалта хутаганууд болон уран бүтээлнүүд, Даша Намдаковтоной гэр бүлын уран һайханай мастерскойдо бүтээгдэһэн хүүхэлдэйнүүд эндэ табигдаха  юм.

Фестивалиин айлшан Буряадай арадай артистка Бадма-Ханда Аюшеева аялга дуугаа бэлэглэжэ, энэ хэмжээ ябуулгын шэмэг болохо. 

Үбэр Байгалай хизаарай Соёлой  яаман иимэ фестиваль хоёрдохи жэлээ Шэтэ хотодо үнгэргэнэ. Нёдондо жэл эндэ  500 годон гутал худалдагдаа һэн.

Үбэр Байгалай хизаарай Хёлго голой Үхэриг һууринай годон гуталай бренд сууда гараһан гэжэ мэдэхэ байхат. Үхэригтэ гутал оёжо шадахагүй хүн гэжэ байхагүй. Үхэригэйхинэй гутал оёдолой талаар элдэб түүхэ домогууд тараһан байдаг. Нэгэ түүхыень мүнөө һамбаашалан дурдаха дуран хүрэнэ. Үхэригэй нэгэ үбгэжөөл хари газараар нилээн юумэндэ һуража ерээд, гэртээ унты оёжо эхилһэн ха. Тэрэ сагта олзын хэрэг эрхилхэ, гутал оёжо худалдаха саг бэшэ байгаа. Муу һайншье һаа, бэлэн лэ гутал үмдэдэг гэжэ ойлгосотой саг һэн. Тэрэ үбгэн годон гутал оёжол байха, ерэһэн ошоһон хүнүүдтэ харуулха, заажа үгэхэ гэжэ оролдохо. Нютагай зон үүсхэл оролдолгыень өөгшөөхэшьегүй даа. Саг хубилжа, юумэн хомор болобо. Хүн хэхэ ажалаа олохоёо болибо. Тиихэдэнь тэрэ үбгэн: “Унты оёгты”, - гэжэ хэлээд лэ, бүхы зоноо һургаһан, олзо олохо аргыень заажа үгэһэн гэхэ. Ехэ ухаатай, холын бодолтой хүн байгаа болоно.

Мүнөө болоходо, годон гутал болбол буряад зоной томохон бренднүүдэй нэгэн. Буряадта оёгдоһон унты һайн шанартай, хүйтэндэ дулаан, хүлдэ хүнгэн, удаан саг соо үмдэжэ ябахаар  гэжэ дэлхэйдэ мэдээжэ болоһон гутал мүн.

Автор: Бадмажаб ГЫНДЫНЦЫРЕНОВ