Ниигэм 26 jan 2022 272

Ногоон хото

2022 ондо Буряад Уласай ниислэлдэ 23 мянган модо һуулгахаар түсэблэгдэнэ. Үлир, хуһан, клён, уссуриин груша, сирень, калина болон үхэр нюдэн удахагүй хотыемнай шэмэглэхэ.

© фото: Улаан-Үдэ хотын пресс-албанай гэрэл зураг

– Нютаг ороноймнай элдэб булангуудһаа асаржа нютагжуулагдаһан модонуудай сортнууд манай эндэхи уларилай хүйтэн үбэлые һайн дабажа гарадаг, – гэжэ Улаан-Үдэ хотын захиргаанай мэдээсэлэй албан дуулгана.

“Ногоон хото” гэһэн акци хотын мэр Игорь Шутенковой үүсхэлээр 2019 ондо эхиеэ абаһан байна. Бүхыдөө Улаан-Үдэдэ 95 мянган модод һуулгагдаха юм.

– Һүүлэй жэлнүүдтэ хотын ажаһуугшад шэнэхэн модонуудта ехэ дуратай болоо, гамтайгаар хандана. “Ногоон хото” гэһэн акциин үнгэрхэ үедэ аба эжынэр хүүгэдтэеэ ерээд, модо һуулгалсана, тиигэжэ үри хүүгэдээ эхэ байгаалидаа гамтайгаар хандахыень һургана, – гэжэ “Хотын лесничество” гэһэн эмхи зургаанай захирал Виктория Утесова тэмдэглэнэ.

 Һүүлэй гурбан жэл соо ургажа байһан томо модонуудые үндэһэтэйнь ходолжо абаад, ондоо тээ абаашажа һуулгадаг машинын һайгаар 425 томо модон хотодо бии болоо. Тиигэжэ мүнөө сэсэрлигүүд болон сквернүүд соо томо нарһан, хуһан болон хасууринууд ургана. 2020 ондо Улаан-Үдэ хотодо модо тариха талаар эрдэмэй-техническэ зүблэл байгуулагдаа, тэрэнэй бүридэлдэ ой модоной, сэсэгэй мэргэжэлтэд болон ландшафтна дизайнернууд ороо юм.

Автор: Бадмажаб ГЫНДЫНЦЫРЕНОВ

Фото: Улаан-Үдэ хотын пресс-албанай гэрэл зураг