Ниигэм 27 jan 2022 513

Түрүү хонишон

Анаа һууринай Аюна Шестопалова 2021 оной дүнгөөр Хориин аймагай түрүү хонишон боложо тодорбо.

© фото: Баир Борбоевой гэрэл зураг

“Анинск” совхозой нэгэдэхи отделениин мэдээжэ малшад Юрий Ешеевич болон Мэдэгма Цыремпиловна Тыкшеевтэнэй одхон басаган аба эжынгээ ажалые эрхимээр үргэлжэлүүлнэ. Аюна Юрьевна Доржо Михайлович Шестопалов нүхэртэеэ буряад үүлтэрэй 350 эхэ хонитой. Үбһэн элбэг. Үнгэрэгшэ жэл Байсын-Эбэр гэжэ газарта тэдэ малайнгаа хоол бэлдээ. Техникээр дүүрэн хангагданхай. Апрель-май һарануудта түл абалга эхилхэ. Үнгэрһэн жэлдэ Шестопаловтан 100 эхэ хонинһоо 90 хурьга абаа һэн. Саашадаа малаа олон болгохо, техникэеэ шэнэлхэ зорилгонуудые малшад урдаа табина. Хонинойнь мяхан һайн худалдагдана, жэл бүри мяха абадаг хүнүүд бии юм. Үгэдөө үсөөн, ажалдаа бэрхэ Аюна Шестопалова бага наһанһаа хонин ажал һайн мэдэхэ, мал ажахы эрхилхэ шэнэ онол аргануудаар ехэ һонирходог. Доржо Михайлович нүхэрынь, хүүгэдынь болон түрэлхидынь Аюна Юрьевнагай түшэг тулгань болодог.

Автор: Бадмажаб ГЫНДЫНЦЫРЕНОВ бэлдэбэ

Фото: Баир Борбоевой гэрэл зураг