Ниигэм 18 may 2022 211

Буряад Уласай толгойлогшо Беларуси ошоод ябана

Буряад Уласай толгойлогшо Алексей Цыденов албанай хэрэгээр Беларуси ошоод ябана


Буряад Уласай толгойлогшо Алексей Цыденов, Улаан-Үдэ хотын дарга Игорь Шутенковтой Беларусида хотын тоног түхеэрэлтэ, ниитын транспортаар хангалтын талаар хэлсээ баталха гэhэн зорилготой ажаллажа байна.

- Бидэ Беларусида ажаллажа байнабди. Томо, дунда автобуснууды, хүдөө ажахын техника, хотын тоног түхеэрэмжын үйлэдбэри хараабди. Эдэ бүхэн Буряад Уластамнай болон Улан-Үдэ хотодомнай хэрэгтэй болохо, - гэжэ Алексей Цыденов телеграмм сувагтаа бэшээ.

2021 оной дүнгүүдээр Беларуси Буряад Уласай худалдаанай эрьесэ 8.7 сая американ доллар болоо. Бүхы дээрээ  77 зүйлээр эд бараа бүтээлнүүдые экспорт хэнэ. 

Автор: Бато-Жаргал Логинов