Ниигэм 26 may 2022 282

Аяншалгада — онсо анхарал

«Эмнэлгын аяншалгын хүгжэлтын ерээдүй. Заншалнууд, шэнэлэлгэ, хүгжэлтэ» гэһэн  панельнэ сессиие ВКС-эй гуримаар Гүрэнэй Дүүмын болбосоролой ба эрдэмэй хорооной түрүүлэгшын нэгэдэхи орлогшо, РАН-ай  академик Геннадий Онищенко нээхэ. Алас Дурнын федеральна тойрогой стратегическэ үүсхэлнүүдэй Агентствын түлөөлэлгын хүтэлбэрилэгшэ Ольга Курилова хабаадагшадта амаршалгын үгэнүүдые хэлэхэ. Буряадай элүүрые хамгаалгын сайд Евгения Лудупова сессиин модератор болохо.

Гурбан секци хүдэлхэ. Буряад орониие түлөөлхэ: республикын профсоюзуудай санаторно-курортно «Байкалкурорт» эмхиин ахамад захирал-ахамад врач, РБ-гэй  Минздравай  санаторно-курортно эмнэлгын гол штатна бэшэ мэргэжэлтэн Тамир Мытыпов ба «Жассо Тур» турагентствын ахамад захирал Светлана Цыбикдоржиева. 

«Элүүр энхын албанда шэнэ технологинууд» гэжэ секциие  Буряадай элүүрые хамгаалгын сайд Евгения Лудупова нээхэ, тэрээнтэй хамта эмнэлгын «Диагрупп» түбэй ахамад захирал ба Ядерна эмнэлгын түбэй түлөөлэгшэ үгэ хэлэхэ. 

Мүн баһа профильно мэргэжэлтэдые бэлэдхэлгэ анхаралгүйгөөр орхигдохогүй. Эндэ эмнэлгын болбосоролой шэнэ удха ба парадигманууд болон эмнэлгын мэдэлгын хэмжээе үргэдхэхэ гэһэн асуудалнууд гурбадахи секцидэ хэлсэгдэхэ. Эндэ  Доржо Банзаровай нэрэмжэтэ Буряадай гүрэнэй ехэ һургуулиин ректор Алдар Дамдинов үгэ хэлэхэ, Буряадай Элүүрые хамгаалгын яаманай дэргэдэхи Залуу мэргэжэлтэдэй зүблэлэй түрүүлэгшэ, Улаан-Үдын хотын 4-дэхи больницын ахамад  врач Михаил Итыгилов дүй дүршэлөөрөө хубаалдаха. 

Эмнэлгэ-элүүржүүлгын аяншалга бүхы дэлхэйдэ бүри ехээр дэлгэрнэ гэжэ тэмдэглэе. Буряад орондо эмнэлгэ-элүүржүүлгын аяншалга хүгжөөхэ түлэб байгуулагдаад зохилдуулагдана. Энэ шэглэл республикадамнай эгээл дуратай амаралтын аргануудай нэгэн болоно, юундэб гэхэдэ, бэеэ заһахын хажуугаар соёлой түлэбтэй болон Байгалда амаралтатай нэгэдүүлнэ ха юм. 

Республикадамнай эмнэлгэдэ хэрэглэгдэдэг 300-гаад аршаан бии, зарим тээнь курортнууд ба амаралтын газарнууд түхеэрэгдэнхэй. Улаан-Үдэдэ зүүгээр хадхалга (рефлексотерапи), гараараа нидхэрэлгэ (мануальна терапи), эмтэй домтой ургамалнуудаар ба хануур хорхойнуудаар эмнэлгэ (фито- ба гирудотерапи), эльбэн нидхэрэлгэ  (массаж) болон бэшэшье олон аргануудаар эмшэлдэг Зүүн зүгэй эмнэлгын түб оршоно. Эмнэлгын үшөө нэгэ зүйл - климатотерапия: эрдэсэй пүнзэнүүд, эм домтой ургамалнуудай пүнзэнүүд, гидромассажна пүнзэнүүд ба шабараар эмнэлгэ.

Республикада элүүр энхэеэ заһаха үшөө нэгэ арга – аутофагия – үлэдүүлжэ эмнэлгэ яһала урагшатайгаар 20-ёод жэлдэ хэрэглэгдэнэ. Байгал далай, Байгалай агаар – энээнэйл түлөө хаа-яанаһаа ерэнэ. Буряад орон нарһан тужануудаараа баян гэжэ мэдээжэ. Нарһан ой – фитонцидуудай баялиг гээшэ. Эдэ бактеринүүдые сарадаг хангалтай бодосууд.

Автор: Сэнгэ РИНЧИНОВ буряадшалаа