Ниигэм 22 jun 2022 461

Нааданай 99 бэлэг

Үндэр хэмжээндэ олоной хабаадалгатайгаар зулгы зунай Сурхарбаан Түнхэнэй аймагта үнгэргэгдэбэ. Нааданай үедэ олон тоото нютагаархид үнэтэ бэлэгүүдтэ хүртэһэн байна.

Мүнөө жэлэй найр наадан “99” гэһэн тоотой хабаатай байгаа. Ушар гэхэдэ, Түнхэнэй аймагай байгуулагдаһаар 99 жэл болоно гээшэ.

- 2023 ондо манай аймаг 100 жэлэйнгээ ойн баяр угтаха. Тус хэмжээ ябуулга бэлэдхэлгын нэгэ шата боложо үгэнэ гэхэдэ, алдуу болохогүй. Муухай үбшэнһөө боложо,  аяар хоёр жэлэй хугасаада иимэ һайндэр эмхидхээгүй байгаабди. Хэды тиигэбэшье  хүн зон олоороо Сурхарбаандаа ерэһэндэнь баярламаар. Эмхидхэлгын талаар дутуу дундануудаа хэлсэжэ, наадаяа бүри һонирхолтой болгохо тухай үшөө хөөрэлдэхэбди, - гэжэ Түнхэнэй аймагай засаг дарга Чингис Маншеев мэдүүлнэ.

Нээлгын үедэ бүхы хүдөө сомоной арад зон найр нааданай жагсаалда гаража, нютаг нугануудтаяа танилсуулаа. Түрүү хүдэлмэрилэгшэд баяр ёһололой оршондо Буряад Уласай Толгойлогшын, Засагай газарай, Арадай Хуралай, Түнхэнэй аймагай Хүндэлэлэй грамотануудта, Баярай бэшэгүүдтэ хүртөө. Аймагай захиргаан түрүүшүүлдээ хажуугаарнь үнэтэй сэнтэй бэлэгүүдые бэлдэһэн байна. Ажабайдалай олон һалбарида хүдэлдэг 99 хүн шагнагдаа.

Заншалта ёһоороо найр нааданай урдахана “Түнхэнэй аймагай хүндэтэ эрхэтэн” гэһэн үндэр нэрэ зэргэдэ хүртэгшэд элирүүлэгдээ. Василий Дугарович Гескеев болон Екатерина Андреевна Кудрина гэгшэд сугларагшадай нэрьемэ альга ташалган доро шангуудаа абаа.

- Үндэр нэрэ зэргэдэ хүртэхэ аргатай хүнүүдээ нютагай зон өөһэдөө сомондоо дуулгана. Тиигээд тэдэ дурадхалаа аймагай Һунгамалнуудай зүблэлдэ эльгээнэ. Мүнөө жэлдэ хэзээ хэзээнэйхиһээ олон хүн дэбжүүлэгдээ. Аяар 13 эрхим, эдэбхитэй хүнэй саарһа дансануудые хаража үзөөбди. Манай һанамжаар, хүн бүхэниинь аймагайнгаа хүгжэлтэдэ горитой ехэ нүлөө үзүүлһэн байна. Теэд  тэдэнэй дундаһаа оройдоол хоёрынь лэ шэлэн абтагдаа, - гэжэ аймагай Һунгамалнуудай зүблэлэй түрүүлэгшэ Надежда Далаева тобшолно.

Сурхарбаанай нааданай программа соёлой талаар урилдаануудаар, спортын мүрысөөнүүдээр баян байгаа.

Уран гартан олоной анхаралда бүтээлнүүдээ дурадхажа, сугларагшадые гайхуулаа. Ехэнхи ажалнуудыень нааданай айлшад худалдажа абаа.  Мүн дуу хатарай конкурснууд һонирхол татаһан байна. Тэдэнэй эгээл гоё, һайхан урилдаан гэхэдэ, “Краса Тунки” болоно. 11 гоо дангина басагад эндэ хабаадаба. Анастасия Рябова, Туяна Забанова, Александра Ягдуева гэгшэд шангай һууринуудые эзэлээ. Ород гүрэнэй эгээл һайхан тосхон гэжэ нэрлэгдэһэн Хойтогол һууринһаа уг гарбалтай Айлана Сыренова урилдаанай Гран-при шанда хүртөө.

Спортын мүрысөөнүүд хоёр үдэрэй туршада Хужарай болон Хэрэнэй стадионууд дээрэ үнгэргэгдөө. Түнхэнэй аймагай хүршэ болохо Эрхүү можын Слюдянка хотынхид  хэмжээ ябуулгада хабаадалсаа. Футболоор, волейболоор, хүнгэн атлетикээр тэдэ шангай һууринуудые олоор эзэлһэн байна.  

Һээр шаалганай тэмсээндэ абсолютна чемпионой нэрэ зэргэдэ Аркадий Аюшеев хүртөө.

Гиир үргэлгын мүрысөөндэ “Туран” гэһэн сомоной дарга Владимир Хармакшанов рекорд табижа шадаа. Тэрэ 25-дахияа Сурхарбаанай чемпион болобо гээшэ.

Бүхы мүрысөөнүүдэй удаа Жэмһэгэй тамиршад түрүүлжэ гараһан байна. Толтын болон Аршаанай түлөөлэгшэд шангай һууринуудые эзэлээ.

Найр нааданай урда үдэрнүүдтэ Түнхэнэй аймагта шангаар хура бороон орожо, арад зониие баярлуулаа. Теэд  Сурхарбаан үнгэргэлгэдэ һаад ушаруулхань гү гэлдэжэ байхадань, хада бурхадууд хүн зонойнгоо тала хаража, үдэрэй туршада бороо оронгүй үлөө.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: Борис Балдвнов