Ниигэм 22 jun 2022 492

Эмнэлгын байшан нээгдээ

Июниин 18-да Буряадта  түүхэтэ ушар болоо. Уласай онкодиспансертэ хирургиин  нэмэлтэ таһаг баярай оршондо нээгдэбэ. Манай гүрэнэй  Юрэнхылэгшэ Владимир Путин онлайн аргаар тус байшан нээһэн байна. Россиин Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо Татьяна Голикова болон элүүрые хамгаалгын сайд Михаил Мурашко хоёр нээлгэндэ оролсоо.

© фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа

Тиигэжэ Буряадта хабдарай үбшэ аргалха байдал зохёогдобо. Шэнэ байшан 18 мянган дүрбэлжэн метр талмайтай  юм. Тэрээн соонь клиническэ табан таһаг. Жэлдээ 2,5 мянган операци хэгдэдэг һаа, мүнөө 4,5 мянган операци хэхэ аргатай болоо. Хэбтэхэ һууринууд 100-һаа 150 хүрэтэр олошороо.- Манай ажаһуугшадта мүнөө үеын эмнэлгэ дүтэ болоо. Операци таһалгын саана байгаад, пультын аргаар хэгдэхэ, палатанууд нэгэ-хоёр һууритай, эмшэдые дуудаха хэрэгсэлнүүдтэй болоо. Эрэмдэг бэетэй зоной таһалганууд зохёогдоо. Телевизор, холодильник  гэхэ мэтэ палата бүхэндэ табяатай, - гээд, Алексей Цыденов хэлээ.

Онкологиин диспансерэй ахалагша эмшэн Инесса Шагдурова үгэ абахадаа, тон түрүүн Владимир Путиниие, мүн бусад эмшэдые мэргэжэлтэ һайндэрөөрнь амаршалаад, элүүрые хамгаалганда анхаралаа табидаг байһандань, Юрэнхылэгшэдэ баяраа мэдүүлээ.

“Буряад Уласай ажаһуугшад дүүрэн арга абаха болоһондонь баяртайбди, энэ түүхэтэ үдэр 10-аад жэл соо хүлеэгээбди. Одоо мүнөөдэр булта баяртай байнабди,”- гэжэ Инесса Шагдурова хэлээ.

Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов Владимир Путинда баһал баярые хүргөөд,

“Засагай газарта сэхэ зарлигаар мүнгэ һомолхо гэһэн даабари үгэһыетнай мартаагүйбди. Мүнөө сагта таарамжатай шэб шэнэ таһаг нээгдэбэ, һайн бэлэйт. Үшөө тиихэдэ намартаа Ядерна эмнэлгын түб нээгдэхээр түсэблэгдэнхэй. Тиимэһээ тэрэ түбэй аргаар Сибириин болон Алас Дурнын арад зониие аргалха хүсэ шадалтай болохобди, тэрэнэй хажуугаар хүршэ Монгол оронһоо аргалуулха дуратайшуул байна”, - гээд, Алексей Цыденов хэлээ.

Владимир Путин өөрынгөө талаһаа баяраа мэдүүлээд, эмшэдые мэргэжэлтэ һайндэрөөрнь амаршалаад,  Алексей Цыденовтэ ба Инесса Шагдурова хоёрто һайниие хүсэһэн байна.

Хабдарай үбшэниие эртэ элирүүлжэ, холо ошонгүй, гэр дээрээ  аргалуулха гээшэ  шухала.  Шэнэ үеын эмнэлгын хэрэгсэлнүүд  бии болобо, гансал эмшэднай дуталдангүй байбалнь, һайн байха даа.

Автор: Эрдэни РАДНАЕВ

Фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа