Ниигэм 24 jun 2022 378

Эхын нангин һүн

Монголой дэлхэйн абарганууд болоhон алдар солото барилдаашад булта зургаа наhа хүрэтэрɵɵ эжынгээ hү хүхэжэ тэнжэhэн гэжэ эли.    

© фото: авторай дурадхаһан зураг

«Монгол туургата арадууд эхын нангин hүнhɵɵ эхитэй», «Агууехэ Чингисхаан эхын hүнhɵɵ мүндэлhэн», - гээд, манай элинсэгүүдэй hургаалнууд соо түүрээгдэдэг.  Эхын нангин hүндэ тусхай хандалгаараа буряад – монголшууд  баруун зүгэй арадуудhаа огто илгардаг заяатай.    

Тиимэhээ мүнɵɵшье үедэ Монголдо үхибүүдээ 6-7 жэлдэ эхын hүмбэйгɵɵр хооллуулхые оролдодог заншалтай. Тиимэ үхибүүд тусгаар бата бүхэ, энхэ элүүр бэетэй ургадаг гэжэ эли.  

Ямаршье сагта, ямаршье олон зоной дунда монгол эжын энгэрhээ хүхэеэ гаргаад, хүүгэндээ хүхүүлхэдэнь, хэншье гайхадаггүй.    

Хэрбэеэ ямар  нэгэн шалтагаанаар үхибүүндээ  хүхүүлхэ аргагүй болоhон эхын хүхэнэй дэлбэржэ гоожоходо, тэрэ бүлынгɵɵ гэшүүдые – томо хүүгэдээ, үбгэеэ хүхэхыень гуйдаг. Али гэбэл, аяга руу hаагаад, холодильник  соо табихадань, хэншье hаа уудаг гуримтай. Манай элинсэгүүдэй заншалаар эхэнэрэй hүн ганса нялха нарайнуудта бэшэ, харин бусад ямаршье наhанай хүнүүдтэ туhатай гэдэг.  

Эхын hүмбэйе  угаадаhантай холижо, адхажа хаяхань ехэ хорюултай ба  сээртэй!  

Рут Камницер гэжэ эхэнэр нарай үхибүүнтэеэ хамта Канадаhаа Монгол ерэжэ байрлаhан ушартай. Монголнуудай хүүгэдээ томо болоторнь хүхэнhɵɵ гаргадаггүй тушаа мэдээд, тэрэ түрүүшээр ехэ сошоhон, гайхаhан гэдэг. Тиигэбэшье  арадай заншал сахижа, хүбүүндээ 6 жэлдэ хүхэеэ хүхүүлhэн байгаа. Мүнɵɵ тэрэ аргагүй баяртайгаар социальна сеть соо иигэжэ бэшэнэ: «Монгол арадай урдын гайхамшагта заншалаар тэнжээгдэhэн хүбүүмни заабол Ехэ хүн болохо гэжэ этигэнэб!»         

Эхын hүн үхибүүнэй ганса элүүр энхэ, бата бүхэ бэетэй хүгжэн ургахада туhатай байхаhаа гадна, урма зоригтой дотор сэдьхэлэй, мэдэрэлэй  хүсэ шадал үршɵɵдэг заяатай.

 Баярма Баторова

Фото: авторай дурадхаһан зураг