Ниигэм 27 jun 2022 369

Буряад орондо эмнэлгэ-элүүржүүлгын курортнууд һэргээгдэхэнь

Арадай Хуралай һунгамалнууд энээн тухай тогтоол бэлдэбэ.

Энэ тогтоолой үндэһөөр эмнэлгэ-элүүржүүлгын амаралтын газарнуудые болбосон түхэлтэй болгохо асуудал шиидхэгдэхэ ёһотой. Арадай Хуралай Зүблэлэй суглаан дээрэ Эдэй засагай бодолгын талаар хорооной түрүүлэгшэ Анатолий Кушнарёвой хэлэһээр, улас доторнай 960 аршаанууд албан ёһоор бүридхэгдэнхэй юм ха.   

- Буряад орондо эмнэлгэ-элүүржүүлгын аяншалга хүгжөөбэл, үлүү ехэ ашаг үрэ гараха байгаа. 2019 он болотор эмнэлгэ-элүүржүүлгын амаралта эмхидхэхэ хэрэг элүүрые хамгаалгын яаман ябуулдаг байгаа, мүнөө аяншалгын яаманда даалгагданхай. Аймагай захиргаануудта нютагайнгаа аршаануудые һэргээжэ хүгжөөхэдэнь, туһаламжа үзүүлхэ ёһотойбди, - гэжэ Анатолий Кушнарёв тэмдэглэнэ.    

Арадай Хуралай Соведэй зүблөөн дээрэ уласай аяншалгын сайд Алдар Доржиев элидхэл хэхэдээ, улас доторнай  ажалаа ябуулдаг эмнэлгэ-элүүржүүлгын амаралтын газарнууд һүүлэй гурбан жэл соо 152 сая түхэриг уласай мүнгэн санда оруулаа. Энээгээр бодоходо, Буряад ороной ажаһуугшад нютагайнгаа курортнуудта олоороо амардаг байна ха юм.    

Харин амаралтын газарнуудта туһаламжа үзүүлэгдэхэдээ, «Нилова Пустынь», «Байкалкурорт» ба «Буряадай курортнууд» гэһэн эмхинүүдтэл хамта дээрээ 24,4 сая түхэригэй субсиди үгтэһэн байна. Буряад орондо ажал ябуулдаг курортнуудай эрилтэ ехэтэй хадань үлүү ехэ туһаламжа үзүүлбэл, уласаймнай олзо оршошье дээшэлхэ байгаа ха юм.  

- Һаяхана Хурамхаанай аймагаар албан хэрэгээр ябахадаа, ямар бэрхэшээлнүүд ушарнаб гэжэ хаража ерээбди. Арсалдаата асуудалнууд олон байна. Жэшээлхэдэ, зарим курортнууд онсо хамгаалалтатай газарнууд дээрэ оршоно. Тиимэһээ ой модонойнгоо үмхирөөд унажашье байгаа һаань, отолхо эрхэгүй. Энэнь тодорхой хэмжээнэй һаад ушаруулна, заримдаа амарагшадыешье аюултай байдалда оруулна. Бидэ тусхай тогтоол бэлдэжэ, эмнэлгэ-элүүржүүлгын аяншалга хүгжөөхэ подпрограмма аминдань зохёожо, жэл бүри мүнгэ һомолжо байха зорилготойбди, - гэжэ Анатолий Кушнарёв хөөрэбэ.    

Гэхэ зуура гансашье Буряад ороной бэшэ, ондоо можо нютагуудай, хари гүрэнэйшье аяншалагшадай һонирхол татаха аргатай аймаг ба нютаг һуурингуудай инфраструктура хүгжөөхэ хэрэгтэй. Эдэ нютагуудта ажаһуудаг зондо олзо олохо арга боломжо нээгдэнэ ха юм.

Тус тогтоолой ёһоор, аяншалгын яаманай мэргэжэлтэд байгаалиин яамантай хамтаран, эмнэлгэ-элүүржүүлгын аяншалга хүгжөөхэ талаар гүрэнэй программа зохёохо зэргэтэй. Хурамхаанай аймагта туршалтын түсэл бэелүүлэгдэхэ юм ха. Юуб гэхэдэ, эгээл тэндэ эмнэлгэ-элүүржүүлгын тон олон газарнууд бүридхэгдэнхэйшье һаа, хүсэд хүгжөөгдэнэгүй.   

- Инфраструктура бүтээгдээгүй һаань, юуншье хүгжэхэгүй. Харгы замынь муу - гансал джипээр ябахаар. Мүн амарагшадай амидарха талааршье бэрхэшээлнүүд бии, байшан гэрнүүдынь хуушаранхай, - гэжэ Анатолий Кушнарёв онсолно.   

Зүблөөнэй дүнгөөр Буряадай Засагай газарта ба аймагай захиргаануудта эмнэлгэ-элүүржүүлгын аяншалга хүгжөөхэ подпрограмма зохёохо талаар, мүн курортнуудые хүгжөөлгэдэ һомологдодог мүнгэн туһаламжын талаар тодорхой зүбшэл заабаринууд үгтөө. Гадна элүүржүүлгын аяншалга эмхидхэхэ асуудалаар дэлгэрэнгы мэдээсэл үгэжэ байха тусхай түбүүдые байгуулха тухайшье хэлсэгдээ.