Ниигэм 10 aug 2022 269

Августын 11-дэ Улаан-Үдэ хотын Соведүүдэй талмай дээрэ яармаг үнгэргэгдэхэнь

Тус хэмжээ ябуулга ТОС-уудай III фестивалиин уряа доро эмхидхэгдэнэ.

© фото: egov-buryatia.ru

Үглөөнэй 10 сагһаа уласаймнай ниислэл хотын түб талмай дээрэ ТОС-уудай түлөөлэгшэд һайндэрэй жагсаалда хабаадаха. Буряад Уласай аймаг бүхэнһөө ерэһэн нютаг дэбисхэрэй олониитын өөһэдын хүтэлбэри эрхилдэг эдэбхитэн өөһэдынгөө ажал ябуулга тухай хөөрэжэ, танилсуулга хэхэ юм ха. Нютаг нугаяа һэргээхэ зорилготойгоор ажал ябуулдаг олониитын эгээл эрхимүүдые хүндэлэн ёһолхо арга хэмжээн эмхидхэгдэхээр хараалагданхай.

Бүхэли үдэрэй туршада дэлгэгдэхэ яармагай үедэ Улаан-Үдын ажаһуугшад ба айлшад элдэб эд бараа худалдан абаха, эдеэ хоол амталха аргатай байха юм. Фестивалиин түгэсхэлдэ һайндэрэй тоглолто үнгэргэгдэхэ.     

Фото: egov-buryatia.ru