Ниигэм 11 aug 2022 368

Яруунын нуурнуудта загаһанай жараахайнууд табигдана

Ехэ Ярууна нуурта 32 мянганһаа дээшэ һалбарга загаһанай жараахайнуудые табибад.

«Озерное» гэһэн ашагта малтамалнуудые олзоборилдог эмхи Ехэ Ярууна гэһэн нуурта загаһанай жараахайнуудые табиха хэрэг өөр дээрэ даажа абаһан байха юм. Һалбарга загаһанай жараахайнуудые тус нуурта табиха гэһэн шиидхэбэри Океонаграфиин болон загаһа үсхэбэрилгын эмхиин Бүхэроссиин эрдэм шэнжэлгын институдай эрдэмтэд шэлэжэ үгэһэн байна.

- Сөөрэм нуурта жараахайнуудые табибабди. Тэдэмнай энэ жэлэй түрьһэнһөө бии болоһон жараахайнууд гээшэ. Жараахайнуудые Сэлэнгын загаһанай заводто ургуулжа, энэ болгоо. Оршон байгаалида һайн тэнжэхынь түлөө тэдэниие нуурай байдалтай адлирхуу газарта үндылгөө. Сэлэнгын загаһа үйлэдбэридэг газарһаа Яруунын аймаг болотор тусхай автомашинаар жараахайнуудые абаашаабди, - гэжэ «Главрыбвод» гэһэн эмхиин Байгалай таһагай инженер Зандан Ринчинов хэлэнэ.

Ехэ Ярууна нуурта загаһанай ажамидарха тон һайн оршон байдалтай. Тэндэ загаһанай эдихэ хоол ехэ баян юм. «Озёрное» ГОК гэһэн эмхи хэлсээнэйнгээ ёһоор нютагай нуурнуудта загаһанай жараахайнуудые табижа байна. Энэ ерэһэн жараахайнуудые Ехэ Яруунада табихадань, аймагай захиргаанай ажалшад, мүн тиихэдэ Ангар-Байгалай нютагай хүтэлбэриин мэргэжэлтэд хабаадалсаба.

- Мүнөө аймаг доторнай олзо оршо оруулха яһала олон түсэлнүүд бэелүүлэгдэжэ байна. Ямаршье ажал эрхилхэдээ, оршон тойронхи байгалияа гамнаха, ерээдүйн үетэндөө эхэ  байгаалияа энэ зандань дамжуулха – манай гол уялга. Нютагайнгаа хүгжэлтэдэ, ажаһуугшадайнгаа байдал һайжаруулха хэрэгтэ хам оролсохо ёһотойбди, - гэжэ Яруунын аймагай засаг дарга Чингис Цыренжапов үгэ абахадаа хэлэбэ.